ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Lipid Profile in the Elderly and Middle-Aged Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Relation with Gender
Tip 2 Diabetes Mellituslu Yaşlı ve Orta Yaşlı Hastalarda Lipid Profili ve Cinsiyet ile İlişkisi
Received Date : 03 Apr 2019
Accepted Date : 28 Sep 2019
Available Online : 13 Dec 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-66342 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:222-228
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: The aim of the present study was to determine the lipid profile in the elderly and middle-aged patients with Type 2 diabetes mellitus (DM) and its relation with gender. Material and Methods: A total of 592 patients with Type 2 DM aged ≥60 years and 269 diabetic patients aged <60 years as middle-aged with initial admissions or patients with two months of antihyperlipidemic medicine pause were recruited from the internal medicine outpatient clinic during December 2012-March 2018. Demographic and biochemical data were collected retrospectively. Abnormal lipid levels were accepted as total-cholesterol >200 mg/dL, low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) ≥100 mg/dL, triglyceride (TG) ≥150 mg/dL, and high density lipoproteincholesterol (HDL-C) <50 in women <40 mg/dL in men. Results: In total, 506 (85.4%) elderly and 248 (92.1%) middle-aged patients had one or more types of dyslipidemia. There were statistically significant differences in the frequencies of isolated high TG (x2=7.54, p=0.01) and combined two parameter dyslipidemia such as LDL-C ≥100 mg/dL & HDL-C <40 mg/dL & TG <150 mg/dL (x2=4.30, p=0.03) for men between elderly and middle-aged patients. Combined two-parameter dyslipidemia such as LDL-C ≥100 mg/dL, TG ≥150 mg/dL & HDL-C >50 mg/dL (x2=6.64, p=0.01), and isolated low HDL-C (x2=2.91, p=0.05) for women were found to be different between the elderly and middle-aged patients. Conclusion: Hypertriglyceridemia with high LDL-C and isolated low HDL-C were more common in the elderly women than that in middle-aged women where isolated hypertriglyceridemia and combined high LDL-C with low HDL-C were higher in the elderly than the middle-aged for men.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tip 2 diabetes mellitus (DM)lu yaşlı ve orta yaşlı hastalarda lipid profilini ve cinsiyet ile ilişkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2012-Mart 2018 tarihleri arasında, iç hastalıkları polikliniğine başvuran hastalardan ilk başvurusu olan veya iki ay boyunca antihiperlipidemik tedaviye ara vermiş olan Tip 2 DM tanılı 592 yaşlı (≥60 yaş) ve 269 orta yaşlı (<60 yaş) hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve biyokimyasal verileri retrospektif olarak incelendi. Anormal lipid düzeyi; total-kolesterol >200 mg/dL, düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol [low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C)] ≥100 mg/dL, trigliserid (TG) ≥150 mg/dL ve yüksek yoğunluklu lipoproteinkolesterol [high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) kadınlarda <50 mg/dL ve erkeklerde <40 mg/dL olması olarak tanımlandı. Bulgular: Beş yüz altı (%85,4) hasta ve 248 (%92,1) orta yaşlı hastada bir veya birden fazla dislipidemi türü vardı. Yaşlı ve orta yaşlı erkekler arasında izole yüksek TG düzeyi (x2=7,54, p=0.01) ile LDL-C ≥100 mg/dL ve HDL-C <40 mg/dL ve TG <150 mg/dL gibi kombine tip dislipidemi türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (x2=4,30, p=0,03). Yaşlı ve orta yaşlı kadınlar arasında LDL-C ≥100 mg/dL, TG ≥150 mg/dL ve HDL-C >50 mg/dL gibi kombine tip dislipidemi türü (x2=6,64, p=0,01) ile izole düşük HDL-C (x2=2,91, p=0,05) düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardı. Sonuç: Yaşlı kadınlarda hipertrigliseridemi ile beraber yüksek LDL-C ve izole düşük HDL-C orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür iken, yaşlı erkeklerde izole hipertrigliseridemi ile kombine yüksek LDL-C ve düşük HDL-C orta yaşlı erkeklerden daha sık bulundu.