ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Late-Onset Hypogonadism in Male Patients Over 60 Years of Age with Metabolic Syndrome
Altmış Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Erkek Hastalarda Geç-Başlayan Hipogonadizm
Doi: 10.4274/Tjem.2104 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The aim of the study was to determine serum androgen levels and the frequency of late-onset hypogonadism (LOH) in patients over 60 years of age with metabolic syndrome (MS) and its correlation with parameters of MS.
Material and Method: Men over 60 years of age who were diagnosed with MS according to the Adult Treatment Panel III (ATP III) criteria in the internal medicine outpatient clinics at Cerrahpasa Medical School (n=30) and healthy controls (n=30) were included in the study. Total testosterone and sex hormone binding globulin (SHBG) levels were analysed. Bioavailable and free testosterone levels were calculated. The participants filled up the Beck Depression Inventory (BDI) and Aging Male Symptoms (AMS) questionnaire forms themselves without any help of the physician.
Results: LOH rates were 30% and 13.3% in the MS group and healthy control group, respectively (p=0.11). Serum total testosterone and SHBG levels were significantly lower in the MS group compared to controls (p=0.004 and p=0.003, respectively). A negative correlation was found between total testosterone and MS components. BDI and AMS questionnaire scores in the two groups were not significantly different.
Discussion: Serum total testosterone and SHBG levels were lower in the MS group, and inversely proportional to this, insulin resistance and intensity of MS components were increased. Turk Jem 2013; 17: 22-7

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada altmış yaş üstü metabolik sendromlu (MS) erkek hastalarda serum androjen seviyelerinin, geç başlayan hipogonadizm (GBH) sıklıklarının ve bunların metabolik sendrom bileşenleri ile korelasyonunun saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran 60 yaş üstü erkeklerden ATP III kriterlerine göre MS tanısı alanlar (n=30) ve sağlıklı kişiler (n=30) çalışmaya alındı. Total testosteron ve SHBG düzeyleri bakıldı. Hesaplanan serbest testosteron ve bioavailable testosteron düzeyleri hesaplandı. Çalışmaya katılanlar Beck depresyon ölçeği ve AMS sorgulama formunu doktor yardımı olmaksızın doldurdu.
Bulgular: GBH sıklığı metabolik sendromlu grubunda ve sağlıklı kontrol grubunda sırasıyla %30, %13,3 bulundu (p=0,11). MS grubunda serum total testosteron (p=0,004) ve serum SHBG düzeyleri (p=0.003) anlamlı olarak düşük bulundu. Total testosteron ile MS bileşenleri arasında negatif ilişki saptandı. İki grup arasında Beck Depresyon ve AMS sorgulama skorları açısından anlamlı fark bulunmadı.
Tartışma: Metabolik sendrom grubunda serum total testosteron ve SHBG düzeylerinin azaldığı ve bu azalmayla ters orantılı olarak insülin direncinin ve metabolik sendrom bileşenlerinin şiddetinin arttığı saptandı. Turk Jem 2013; 17: 22-7