CASE REPORT

Late Diagnosed Type II Autoimmune Polyglandular Failure Syndrome: A Case Report
Tanısı Geciken Tip II Otoimmün Poliglandüler Yetmezlik Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/tjem.2076 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Autoimmune polyglandular syndrome (APS) type II is the term descibing a group of diseases with two or more concurrent endocrine disorders. It is more prevalent in female gender. The most common pathologies include primary adrenal insufficiency (Addison’s disease), autoimmune thyroid diseases (Graves’ disease, Hashimoto’s thyroiditis), type 1 diabetes mellitus (DM) and primary hypogonadism. Replacement of deficient hormone is the basis of treatment.
The present paper discussed autoimmune polyglandular syndrome based on the symptoms in a 25-year-old female patient who was followed in the intensive care unit because of impaired consciousness considered to have resulted from potential drug/substance addiction. Antidepressant therapy was recommended for the patient and she was diagnosed with APS on further evaluation. Turk Jem 2014; 1: 13-16

ÖZET

Tip II otoimmün poliglandüler sendrom (OPS), iki yada daha fazla endokrin bozukluğun birlikte görüldüğü, kadın cinsiyette daha sık görülen bir grup hastalığa verilen isimdir. Sıklıkla görülen patolojiler; primer adrenal yetmezlik (Addison), otoimmün tiroid hastalığı (graves, hashimato), tip 1 diyabetes mellitus (DM) ve primer hipogonadizmdir. Tedavi eksik olan hormonların yerine konulmasıyla sağlanır. Bu yazıda olası ilaç/madde bağımlılığına bağlanan şuur bozukluğu nedeni ile yoğun bakımda izlenen, antidepressan tedavi önerilen ve sonraki değerlendirilmesinde tip II OPS tanısı konulan 25 yaşındaki bayan hastanın bulguları ışığında OPS tartışılmıştır. Turk Jem 2014; 1: 13-16