ORIGINAL ARTICLE

Ischemia Modified Albumin Levels in Patients with Diabetic Nephropathy
Diyabetik Nefropatili Hastalarda İskemi Modifiye Albumin Düzeyleri
Received Date : 29 Jan 2018
Accepted Date : 20 Apr 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-59939 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:145-150
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Diabetic nephropathy is a frequent complication of diabetes mellitus and is a common cause of the end-stage renal disease. Diabetic nephropathy should be detected and treated at the early microalbuminuria stage, which is potentially reversible. Microalbuminuria used as a gold standard to determine the degree of advancement of diabetic nephropathy has certain limitations; hence, additional markers are being sought for the early identification of diabetic complications. Ischemia-modified albumin, an oxidative stress marker, has been shown to be associated with diabetic complications. The aim of the study: The present study is undertaken to evaluate ischemia-modified albumin as a useful marker in estimating kidney dysfunction in patients with diabetic nephropathy along with urine microalbumin and creatinine. Material and Methods: This was a case-control study that enrolled 40 patients with diabetic nephropathy and 40 age and gender-matched controls. All biochemical parameters were analyzed on a Beckman Coulter Unicel DXC 600 clinical chemistry auto analyzer, Galway, Ireland. Ischemia-modified albumin was estimated by the albumin cobalt binding test using a Perkin Elmer Lambda 25 spectrophotometer. Results: Compared with controls, urine microalbumin and ischemia-modified albumin levels were significantly increased in patients with diabetic nephropathy (p<0.001). Ischemia-modified albumin levels showed a significant positive correlation between creatinine and microalbumin in patients with diabetic nephropathy. Ischemia-modified albumin showed the high sensitivity of 92.5% and specificity of 97.5% than microalbumin did. Conclusion: The results suggest that simultaneous measurement of ischemia-modified albumin with other parameters such as creatinine and microalbumin might be useful in identifying early kidney dysfunction in patients with diabetes mellitus.
ÖZET
Amaç: Diyabetik nefropati; diyabetin sık görülen bir komplikasyonu olup, son dönem böbrek hastalığının en sık nedenidir. Diyabetik nefropati geri dönüşümlü olabildiği erken mikroalbuminüri evresinde tespit ve tedavi edilmelidir. DN derecesini tespit etmede altın standart olarak kullanılan mikroalbüminürinin bazı kısıtlamaları olmasından dolayı diyabetik komplikasyonların erken tanınması için ek belirteçler aranmaktadır. Bir oksidatif stres belirteci olan iskemi modifiye albüminin diyabetik komplikasyonlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, diyabetik nefropati olan hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğunun tahmini için iskemi modifiye albüminin idrarda mikroalbümin ve kreatinin ile birlikte faydalı bir belirteç olup olmadığını değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Bu vaka-kontrol çalışmasına, 40 DN hastası ile yaş ve cinsiyet açısından eşleşen 40 sağlıklı kontrol alınmıştır. Tüm biyokimyasal parametreler Beckman Coulter Unicel DXC 600, Galway, İrlanda marka klinik kimya oto analizörü kullanılarak analiz edilmiştir. IMA tahmini, Perkin Elmer Lambda 25 spektrofotometre kullanılarak albümin kobalt bağlayıcı test ile yapılmıştır. Bulgular: Kontrollerle kıyaslandığında, diyabetik nefropati hastalarında idrar mikroalbümin ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin anlamlı olarak yükseldiği gözlenmiştir (p<0.001). Diyabetik nefropati hastalarında iskemi modifiye albümin düzeyleri ile kreatinin ve mikroalbümin arasında anlamlı pozitif korrelasyon gözlendi. Mikroalbümine kıyasla iskemi modifiye albümin daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip idi (sırasıyla %92,5 ve %97,5). Sonuç: Sonuçlar, iskemi modifiye albümin değerlerinin kreatinin ve mikroalbümin gibi diğer parametrelerle eş zamanlı ölçümünün diabetes mellitus hastalarında erken böbrek fonksiyon bozukluklarının belirlenmesinde faydalı olabileceğini göstermiştir.