ORIGINAL ARTICLE

Investigation of Zinc Concentrations in Saliva of Patients with Thyroid Diseases
Tiroid Hastalığı Olan Kişilerde Tükürük Çinko Konsantrasyonunun Araştırılması
Doi: 10.4274/Tjem.2050 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: It is well known that thyroid hormone disorders can influence homeostasis of trace elements in the body, such as zinc (Zn). The aim of this study was to evaluate saliva Zn levels in patients with thyroid diseases.
Material and Method: The study was performed on 126 patients (21 male, 105 female) with thyroid diseases (31 hyperthyroid, 30 hypothyroid, 31 subclinical hyperthyroid and 34 subclinical hypothyroid) and 38 healthy control subjects (7 male, 31female). Saliva was collected from all participants and Zn levels were determined on an atomic absorption spectrophotometer.
Results: Our results demonstrated that saliva Zn (p=0.007 for hypothyroid patients and p=0.023 for subclinical hypothyroid patients) levels were significantly lower in hypothyroid and subclinical hypothyroid patients than in control subjects.
Discussion: This is the first study investigating saliva Zn levels in patients with thyroid diseases. Our results show that saliva Zn levels are affected by hypothyroid disease. Turk Jem 2013; 17: 1-4

ÖZET

Amaç: Tiroid hormon bozukluklarının vücutta çinko (Zn) gibi iz elementlerin homeostazına etki edebildiği çok iyi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı tiroid hastalarında tükürük Zn seviyelerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 126 (21E, 105K) tiroid hastası (31 hipertiroid, 30 hipotiroid, 31 subklinik hipertiroid ve 34 subklinik hipotiroid) ve 38 (7E, 21K) sağlıklı kontrol üzerinde yapıldı. Çalışmaya katılanların tükürük örnekleri alınarak Zn seviyeleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile ölçüldü.
Bulgular: Sonuçlarımız hipotiroidi (p=0,007) ve subklinik hipotiroidi (p=0,023) hastalarının tükürük Zn seviyelerinin kontrollerden anlamlı düşük olduğunu gösterdi.
Tartışma: Çalışmamız tiroid hastalarında tükürük Zn seviyelerini araştıran ilk çalışmadır ve tükürük Zn seviyelerinin hipotiroidi hastalığı durumundan etkilendiğini göstermiştir. Türk Jem 2013; 17: 1-4