ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Insulin Resistance in Non-Obese Polycystic Ovary Syndrome Subjects and Relation with Family History of Diabetes Mellitus
Obez Olmayan Polikistik Over Sendromlu Olgularda İnsülin Direnci ve Diabetes Mellitus Aile Öyküsü ile İlişkisi
Received Date : 22 Aug 2014
Accepted Date : 26 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2761 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder among women in reproductive age. Conflicting results are reported in the studies examining insulin resistance in lean PCOS subjects. We aimed to observe the controversial presence of insulin resistance in lean PCOS subjects with the gold standard method and assess the impacts of family history of type 2 diabetes mellitus (T2DM) on insulin resistance in these patients.
Material and Method: Nineteen patients with PCOS and nine age-BMI matched control subjects were recruited into the study. Patients with PCOS were divided into two groups according to their FH of T2DM among their first degree relatives (FHneg vs FHpos). Insulin resistance was evaluated with homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and hyperinsulinemic euglycemic clamp technique for all participants.
Results: Mean M values were significantly higher in the control group when compared with PCOS patients (p=0.003). There was no statistically significant difference for HOMA-IR and M values when FHneg and FHpos patients were compared. Although HOMA-IR values were similar between all groups, M values were lower in FHneg and FHpos groups compared to the controls (p=0.02 and 0.004 respectively).
Discussion: Lean PCOS patients have evident insulin resistance when compared to healthy subjects, and FH of T2DM seems to not affect insulin resistance. Even non-obese PCOS patients should be encouraged for healthy eating style and exercise to prevent the potential risks associated with insulin resistance. Furthermore these patients can see benefits from medical therapies which improve insulin sensitivity. Turk Jem 2015; 19: 55-59

ÖZET

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır. Zayıf PKOS’lu olgularda insülin direncini araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Çalışmamızda, zayıf PKOS hastalarında tartışmalı insülin direnci varlığını altın standart yöntem ile değerlendirmeyi ve bu hastalarda ailede tip 2 diabetes mellitus (T2DM) öyküsünün insülin direnci üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 19 PKOS’lu hasta ve 9 yaş-VKİ benzer sağlıklı kontrol alındı. PKOS’lu hastalar birinci derece akrabalarında T2DM öyküsü varlığına göre iki gruba ayrıldı. Tüm katılanlarda insülin direnci “homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR)” ve hiperinsülinemik öglisemik klemp tekniği ile ölçüldü.
Bulgular: Kontrol grubunda ortalama M değerleri PKOS’lu hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,003). Ailesinde T2DM öyküsü olan ve olmayan PKOS’lu hastalar HOMA-IR ve M değerleri ile kıyaslandığında istatistiki anlamlı fark saptanmadı. Tüm gruplarda HOMA-IR değerleri benzer olmakla birlikte, T2DM aile öyküsü olmayan ve olan hastaların M değerleri konrol grubuna göre anlamlı düşüktü (sırasıyla; p=0,02 ve 0,004).
Tartışma: Sağlıklı kişiler ile kıyaslandığında zayıf PKOS hastalarında artmış insülin direnci bulunmaktadır ve ailede T2DM öyküsü varlığı insülin direncini etkilemiyor gözükmektedir. Obez olmayan PKOS’lu hastalar bile insülin direnci ile ilişkili potansiyel risklerden korunmak için sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığının edinilmesi yönünden bilinçlendirilmelidir. Ayrıca bu hastalar medikal tedavi seçeneği olarak insülin duyarlılığını arttıran ilaçlardan fayda görebilir. Turk Jem 2015; 19: 55-59