ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Insulin Analogs Applied with Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (Pump) in the Treatment of Diabetes
Devamlı Subkütan İnfüzyon (Pompa) ile Uygulanan İnsülin Analoglarının Diyabet Tedavisindeki Yeri
Received Date : 17 Jul 2014
Accepted Date : 02 Oct 2014
Doi: 10.4274/tjem.2635 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Diabetes mellitus (DM) is an important health problem that should be treated efficiently because of its high prevalence and high morbidity and mortality due to its complications. In patients with DM, the application of a treatment which provides physiologic insulin secretion as such in healthy individuals is directly related with the prevention of diabetes complications. Insulin analogs, which were developed in recent years and shown to have pharmacokinetic and pharmacodynamic superiority to human insulin, have made it possible to obtain natural insulin pattern in the body. In addition to development of insulin analogs, introduction of insulin application method of “continuous subcutaneous insulin infusion” (insulin pump) has led a new era in the treatment of DM. In this review, treatment of type 1 and 2 DM patients with insulin analogs, particularly insulin aspart, applied with insulin pump was discussed in the light of the current literature.

ÖZET

Diabetes mellitus (DM), yüksek prevalansı ve komplikasyonlarına bağlı morbidite ve mortalite nedeniyle iyi tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. DM hastalarında, sağlıklı bireylerdeki insülinin fizyolojik salınımına yakın bir tedavi uygulaması diyabet komplikasyonlarının önlenebilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Son yıllarda geliştirilen ve insan insülinine farmakokinetik ve farmakodinamik üstünlüğü gösterilen analog insülinler ile vücutta doğal insülin seyrinin elde edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Analog insülinlerin geliştirilmesi yanında en fizyolojik insülin uygulama yöntemi olan devamlı subkütan insülin infüzyonunun (“continuous subcutaneous insülin infusion”, pompa insülin), insülin uygulama şekli olarak kullanılması DM tedavisinde yeni bir dönem açmıştır. Bu derlemede, tip 1 ve 2 DM hastalarında pompa ile insülin analoglarının, ağırlıkla insülin aspartın, uygulaması güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.