ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Influence of Exercise on Leptin, Adiponectin and Quality of Life in Type 2 Diabetics
Tip 2 Diyabetlilerde Egzersizin Leptin, Adiponektin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Received Date : 14 Apr 2014
Accepted Date : 05 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2564 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: This study aimed to investigate the influence of aerobic exercise on the quality of life and leptin and adiponectin levels in patients with type 2 diabetes mellitus.
Material and Method: Patients were randomized into two groups: aerobic exercise-training and control group. Parameters were assessed at baseline and end of the twelve-week follow-up for 60 type 2 diabetic patients who completed the program. The 36-item Short Form Health Survey was administered to the patients.
Results: The exercise-training group results showed a decrease in adiponectin and leptin levels, a reduction of waist circumference and percentage of body fat (p=0.007, 0.023, 0.012 and 0.048, respectively). The leptin levels in the aerobic exercise group were positively correlated with body mass index (r=0.303, p=0.021) and percentage of body fat (r=0.371, p=0.005); they were negatively correlated with physical problems (r=-0.482; p=0.009) and pain (r=-0.540; p=0.003). Exercise led to statistically significant improvements in the SF-36 physical functioning and mental health subscales (p=0.020 and 0.023, respectively).
Discussion: The association of better HbA1c, waist circumference, and percentage of body fat with improved mental and physical scores may be related to a decrease in leptin levels, despite a significant reduction in serum adiponectin levels.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tip 2 diyabetli hastalarda aerobik egzersizin serum leptin, adiponektin düzeylerine ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Hastalar 2 gruba randomize edildi: aerobik egzersiz ve kontrol grubu. Altmış tip 2 diyabetli hastanın parametreleri başlangıçta ve 12 haftalık program sonunda değerlendirildi.
Bulgular: Egzersiz grubunda adiponektin, leptin düzeylerinde düşme, bel çevresinde ve vücut yağ oranında azalma gözlendi (sırasıyla p değerleri 0,007, 0,023, 0,012, 0,048). Egzersiz grubunda leptin düzeyleri, Beden kitle indeksi (r=0,303, p=0,021), vücut yağ oranı (r=0,371, p=0,005) ile pozitif korelasyon, fizik problemlerle (r=-0,482; p=0,009) ve ağrı (r=-0,540; p=0,003) ile negatif korelasyon gösteriyordu. Aynı zamanda egzersiz, bir yaşam kalitesi ölçeği olan SF-36 anketinde fiziksel fonksiyon ve mental sağlık skalasında da anlamlı iyileşmeyle sonuçlandı (sırasıyla, p değerleri 0,020, 0,023).
Tartışma: Serum adiponektin düzeylerinde önemli ölçüde azalmaya rağmen, mental ve fiziksel skorlardaki iyileşme, HbA1c, bel çevresi ve vücut yağ oranındaki iyileşme azalan leptin düzeyleri ile ilişkili olabilir.