ORIGINAL ARTICLE

Increased Serum Nesfatin-1 Levels in Patients with Impaired Glucose Tolerance
Bozulmuş Glukoz Toleransı Olanlarda Artmış Serum Nesfatin-1 Düzeyleri
Received Date : 30 Nov 2016
Accepted Date : 23 May 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56543 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:65-67
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: Nesfatin-1 is a recently discovered energy-regulating peptide, widely expressed in both central and peripheral tissues. It is involved in various functions, such as the stimulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis and sympathetic nervous system, infl uencing visceral functions, water intake, and regulation of temperature and emotions. It exerts a direct glucose-dependent insulinotropic action on the beta cells of pancreatic islets. The current study evaluated nesfatin-1 levels and insulin response to glucose load in patients with impaired glucose tolerance (IGT) and in healthy subjects. Material and Method: Of those patients who underwent the oral glucose tolerance test (OGTT), 14 with IGT and 13 body mass index- (BMI) and age-matched healthy subjects as controls were included in the study. Blood samples were taken at 0, 60 and 120 min, and the glucose, insulin, and nesfatin-1 levels were measured. Results: The basal levels of glucose, insulin, and nesfatin–1 were significantly higher in the patients with IGT than in controls. Two-way repeated measures ANOVA revealed that change in time (CIT) for glucose and insulin during an OGTT was significant (p<0.001 and p<0.001, respectively). CIT for glucose and insulin was significantly different between the IGT patients and the controls (p<0.001 and p=0.003, respectively). CIT for nesfatin-1 was not significant (p=0.406) and did not differ significantly between the two groups (p=0.331). Discussion: The elevated levels of basal nesfatin-1 were observed in the patients with IGT. There was no change in the absolute nesfatin– 1 levels in response to glucose load in either group. The increase in the levels of basal nesfatin-1 may refl ect a compensatory mechanism to regulate the impaired glucose metabolism in the IGT patients, which is later underwhelmed with the onset of diabetes.
ÖZET
Amaç: Nesfatin-1 enerji düzenleyici bir peptid olarak yakın zamanda keşfedilmiştir ve hem merkezi hem de periferal dokularda mevcuttur. Hipotalamik-hipofizer-adrenal aks ve sempatik sinir sisteminin uyarılması, viseral fonksiyonların devamı, su alımı ile ısı ve duyguların düzenlenmesi gibi birçok farklı fonksiyonla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Pankreas adacıkların beta hücreleri üzerine direkt glukoz bağımlı insulinotropik etkisi vardır. Çalışmada sağlıklı ve bozulmuş glukoz toleranslı (IGT) kişilerde glukoz yüklemesine insülin ve nesfatin-1 cevapları incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılan kişilerin 14 tanesi IGT tanılı 13 tanesi de vücud kütle indeksi (BMI) ve yaş açısından eşleşmiş sağlıklı kontroller çalışmaya dahil edilmiştir.Kan örnekleri 0., 60. ve 120. dakikalarda alınmış, glukoz, insülin ve nesfatin- 1 düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: Glukoz, insülin ve nesfatin-1 bazal düzeyleri kontroller ile karşılaştırıldığında IGT’li kişilerde daha yüksek saptanmıştır. İki yönlü tekrarlanmış ölçümlerin ANOVA’sı , OGTT sırasında glukoz ve insülin için zaman içindeki değişimlerin (change in time;CIT) anlamlı olduğunu göstermiştir. IGT ve sağlıklı kontroller arasında glukoz ve insülin için CIT anlamlı farklılığa sahiptir (sırasıyla, p<0.001 ve p= 0.003). Nesfatin-1 için CIT anlamlı bulunmamış (p=0.406) ve gruplar arasında fark izlenmemiştir (p=0.311). Tartışma: IGT’li kişilerde artmış bazal nesfatin-1 düzeyleri olduğu görülmüştür. Her iki grupta da glukoz yüklemesine cevap olarak mutlak nesfatin-1 düzeylerinde bir değişiklik izlenmemiştir. Bazal nesfatin-1 düzeylerindeki artış IGT’li hastalarda bozulmuş glukoz metabolizmasını düzenleyen kompenzatuar bir mekanizmayı yansıtıyor olabilir. Bu, daha sonra diyabet başlangıcı ile etkisiz hale gelmektedir.