ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Increased Serum Cytokines Levels in Type 2 Diabetes Mellitus Associated with Arterial Hypertension: A Link to Cardio-Metabolic Risk Factors
Arteryel Hipertansiyonla İlişkili Tip 2 Diabetes Mellitusta Yüksek Serum Sitokin Düzeyleri: Kardiyometabolik Risk Faktörleri ile Bir Bağlantı
Received Date : 22 Jun 2015
Accepted Date : 18 Sep 2016
Doi: 10.4274/tjem.3209 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Serum levels of cytokines as well as the inflammatory markers are increased in type 2 diabetes (T2D) patients. Few studies mention the association of hypertension with proinflammatory and inflammatory biomarkers in T2D patients. This study aimed to test the hypothesis that there is alteration in serum levels of cytokines in T2D patients with hypertension compared with normotensive T2D patients taking into consideration the cardio-metabolic risk factors, such as obesity and dyslipidemia.
Material and Method: A cross-sectional study was carried out in the Center of Diabetes Mellitus in Erbil in cooperation with College of Pharmacy-Hawler Medical University and College of Medicine, Al-Mustansiriya University in Iraq. A total of 180 patients with T2D were classified as normotensive (group 1) and hypertensive (group 2). Cardio-metabolic risk factors were evaluated via measuring body weight, body mass index, waist circumference, blood pressure, fasting serum glucose and lipid profile, glycosylated hemoglobin A1c and high-sensitivity C-reactive protein. Serum interleukin- (IL)-1β, IL-17, and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) were measured using the enzyme-linked immunosorbent assay method.
Results: The measurements of cardio-metabolic risk factors in group 2 were significantly higher than in group 1. Significant high serum levels of IL-1β, IL-17, TNF-α and high-sensitivity C-reactive protein were observed among group 2 patients. Fasting serum triglyceride levels significantly correlated with IL-17 and TNF-α among groups 1 and 2 patients whereas significantly correlated with IL-1β among group 2 patients only.
Discussion: Proinflammatory and inflammatory markers are significantly high among patients with T2D with hypertension. There is an inverse relationship between the components of metabolic syndrome and the cytokines levels in group 2 patients.

ÖZET

Amaç: Tip 2 diyabet (T2D) hastalarında enflamatuvar göstergelerin yanı sıra serum sitokinleri de artmıştır. Az sayıda çalışmada pro-enflamatuvar ve enflamatuvar göstergelerin hipertansif T2D hastalarda arttığı ele alınmıştır. Bu çalışmada obezite ve dislipidemi gibi kardiyo-metabolik risk faktörleri de dikkate alınarak T2D’li hipertansif hastalarla normotansif T2D hastalar serum sitokin düzeylerinin farklı olduğu hipotezi bakımından karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Erbil Diyabet Merkezi ile birlikte Hawler Üniversitesi Farmakoloji Fakültesi ve Irak Al-Mustansiriya Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde kesitsel bir çalışma yürütülmüştür. Toplamda 180 hasta normotansif (grup 1) ve hipertansif (grup 2) olarak araştırmaya dahil edildi. Kardiyo-metabolik risk faktörleri vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, bel çevresi, kan basıncı, açlık serum glukozu, lipid profili, glikozile hemoglobin ve yüksek duyarlılıkta C-reaktif protein ölçülerek değerlendirildi. Serum interlökin (İL)-1β, İL-17, tümör nekrozis factor-alfa (TNF-α) enzime bağlı immün assay tekniği ile ölçüldü.
Bulgular: Kardiyo-metabolik risk faktörleri grup 2 hastalarında daha yüksekti. Grup 2’de anlamlı yüksek serum İL-1β, İL-17, TNF-α düzeyleri gözlendi. Grup 1 ve 2’de hastalarında açlık serum trigliserid düzeyleri ve İL-17, TNF-α düzeyleri arasında anlamlı korelasyon varken İL-1β için yalnızca grup 2 hastalarında anlamlı korelasyon vardı.
Tartışma: Pro-enflamatuvar ve enflamatuvar göstergeler hipertansif T2D hastalarda belirgin yüksek değerlerde saptandı. Hipertansif T2D hastalarda kardiyo-metabolik sendromun ciddiyeti arttıkça sitokin düzeyleri azalma eğilimindeydi.