ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Implication of Findings from International Studies on Hypoglycemia for Management of Diabetes in Insulin-treated Patients in Turkey
Hipoglisemi ile İlgili Uluslararası Çalışmalardaki Bulguların Türkiye'de Insülin Tedavisi Gören Hastalarda Diyabet Yönetimine Etkileri
Doi: 10.25179/tjem.2017-57369 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:32-40
ABSTRACT
Recent estimates indicate that diabetes occurs in 16.5% of the Turkish population, which is in keeping with the increasing global prevalence of diabetes. Following rapid economic growth, increase in life expectancy and changes in lifestyle over the past decade have resulted in the placement of a tremendous cost burden on the Turkish economy by diabetes and associated co-morbidities, representing 20% of overall spending on healthcare. Maintaining good glycemic control is vital for effective diabetes management. Long-term studies have demonstrated the ability of intensive glucose-lowering strategies to prevent or delay co-morbidities associated with diabetes. However, insulin intensification is commonly associated with hypoglycemia, which is regarded as the most significant barrier to attaining and maintaining good glycemic control. Patients are often unaware of the potential negative impact of hypoglycemia on their long-term health, as well as on daily functions. In addition, hypoglycemia and its associated symptoms or co-morbidities greatly influence adherence and dosing behavior, patients’ quality of life (QoL), and significantly affect economic productivity. The aim of this study is to review the impact of hypoglycemia in patients with diabetes, focusing on the implications of findings from international and Turkish studies for the management of hypoglycemia in Turkish patients.
ÖZET
Son yapılan çalışmalar, Türkiye nüfusunun %16,5'inde diyabet olduğunu göstermektedir ki bu diyabetin artan küresel prevalansı ile uyumludur. Hızlı ekonomik büyümenin ardından, geçtiğimiz on yılda yaşam beklentisinin artması ve yaşam tarzındaki değişiklikler, diyabet ve buna eşlik eden komorbiditelerin Türkiye ekonomisine muazzam bir maliyet yükü getirmesiyle ve toplam sağlık harcamalarının %20'sini oluşturmasıyla sonuçlanmıştır. İyi glisemik kontrol etkili diyabet yönetimi için hayati öneme sahiptir. Uzun süreli çalışmalar, yoğun glukoz düşürücü stratejilerin diyabetle ilişkili komorbiditelerin önlenmesi veya geciktirilmesinde etkin olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, yoğun insülin tedavisi genellikle hipoglisemi ile ilişkilidir ve bu durum iyi glisemik kontrol elde etmenin ve sürdürmenin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Hastalar genellikle hipogliseminin günlük faaliyetlerinin ve uzun vadede sağlıklarının üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin farkında değildirler. Ayrıca, hipoglisemi ve bununla ilişkili semptomlar veya komorbiditeler tedaviye uyumu, dozlama davranışını, hastaların yaşam kalitesini (QoL) ve ekonomik verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Bu çalışmanın amacı, hipoglisemi yönetimine dair uluslararası ve Türk çalışmaların bulgularının Türk hastalardaki etkilerine odaklanılarak, diyabetli hastalarda hipogliseminin etkisini değerlendirmektir.