ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Impact of Fibroblast Growth Factor-23 on Peripheral Arterial Disease in Type 2 Diabetes Mellitus: A Comparative Cross-Sectional Pilot Study
Tip 2 Diyabetes Mellitusta Fibroblast Büyüme Faktörü-23’ün Periferik Arter Hastalığı Üzerine Etkisi: Bir Karşılaştırmalı Kesitsel Pilot Çalışma
Received Date : 28 May 2015
Accepted Date : 03 Aug 2015
Doi: 10.4274/tjem.3179 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: To evaluate whether fibroblast growth factor-23 (FGF-23) has a common role in the pathogenesis of peripheral arterial disease (PAD) and chronic kidney disease (CKD) in type-2 diabetes mellitus (DM).
Material and Method: Twenty-one patients with diabetic nephropathy composed the diabetic nephropathy (DM-NP) group and 20 subjects with DM but without NP constituted the DM group. The control group was comprised of 10 age- and gender-matched non-diabetic individuals with CKD.
Results: FGF-23 levels were similar in DM-NP and CKD groups (p=0.5). Both groups had higher FGF-23 levels compared to DM group (p<0.001 and p=0.007). PAD was more common in DM than in CKD (p=0.03). In all cases involving DM (e.g., both the DM-NP and DM-groups), FGF-23 levels did not vary with arterial wall changes recorded via Doppler ultrasonography (p=0.5).
Discussion: NP and PAD may be independent complications of DM. In DM, FGF-23 may be a marker of NP but not of PAD.

ÖZET

Amaç: Fibroblast büyüme faktörü-23’ün (FGF-23) tip 2 diyabetes mellituslu (DM) olgularda periferik arter hastalığı (PAH) ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) patogenezinde ortak bir rolü olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Diyabetik nefropatisi (NP) olan 21 olgu DM-NP grubunu, DM olan ancak NP bulunmayan 20 olgu DM-grubunu oluşturdu. Diyabetik olmayan, yaş ve cinsiyet uyumlu 10 KBY’li olgu da kontrol grubunu oluşturdu.
Bulgular: DM-NP ve KBY gruplarında FGF-23 düzeyleri benzer idi (p=0,5). Her iki grupta da FGF-23 düzeyleri DM grubuna göre daha yüksekti (p<0,001 ve p=0,007). PAH DM’de KBY’ye göre daha sık idi (p=0,03). DM bulunan tüm olgularda (DM ve DM-NP grupları) FGF-23 düzeyleri Doppler ultrasonografi ile belirlenen periferik arter değişiklikleri ile ilişkili değildi (p=0,5).
Tartışma: NP ve PAH DM’nin birbirinden bağımsız komplikasyonları olabilir. DM’de FGF-23 nefropati belirteci olabilir.