ORIGINAL ARTICLE

Immunostaining Results of Growth Hormone Secreting Adenomas and Their Correlation with Laboratory Findings
Büyüme Hormonu Salgılayan Adenomlarda İmmünohistokimyasal İnceleme Sonuçları ile Laboratuvar Bulguları Arasındaki Korelasyon
Received Date : 22 Feb 2015
Accepted Date : 05 Jun 2016
Doi: 10.4274/tjem.3032 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Depending on improvements in immunohistochemical and ultrastructural analyses, hormonal immunoreactivity are more commonly detected in pituitary adenomas. In this study, we investigated the correlation between immunohistochemical results and clinical and laboratory findings.
Material and Method: The records of 110 patients with acromegaly who were operated at our hospital were retrospectively evaluated. Of the patients, 43 were excluded because of missing data. All patients were clinically evaluated preoperatively and had pituitary hormone profile.
Results: Our study population was consisted of 42 females and 25 males. While there were 30 patients with growth hormone staining alone, plurihormonal staining was determined at the remaining 37 patients. Three of 14 patients were diagnosed with thyrotropin-secreting pituitary adenoma according to clinical and findings laboratory, preoperatively. Except these cases, there were no hormone-secreting adenomas even if positive cellular immunreactivity existed.
Discussion: Our data suggest that immunohistochemical results may not be correlated with the signs of hormone hypersecretion as evident by symptoms or laboratory results in patients with acromegaly.

ÖZET

Amaç: Hipofiz adenomlarının sınıflamasında daha sensitif immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel tekniklerin kullanılması ile hormon immünreaktivite gösteren adenomların insidansında artış olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada akromegali nedeniyle opere edilen hastaların immünohistokimyasal inceleme sonuçları ile klinik ve laboratuvar bulguları arasındaki ilişkiyi araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde akromegali nedeni ile opere edilen 110 hastanın verileri geriye dönük olarak tarandı. Kırk üç hastanın tetkikleri eksik olduğundan çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar klinik ve laboratuvar olarak operasyon öncesi değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların 42’si kadın, 25’i erkekti. Otuz hastada sadece büyüme hormonu boyanması varken kalan 37 hastada plurihormonal boyanma saptandı. Tiroid uyarıcı hormon (TSH) boyanması olan 14 hastanın üçüne preoperatif olarak TSH salgılayan hipofiz adenomları tanısı konmuştu. Bu üç olgu dışında klinik ve laboratuvar olarak hormon sekrete eden adenom saptanmadı.
Tartışma: Çalışmamız akromegali hastalarında immünohistokimyasal olarak saptanan boyanma paternleri ile klinik ve laboratuvar bulguları arasında ilişki olmadığını gösterdi.