CASE REPORT

Immediate and Late Onset Forms of Insulin Hypersensitivity Presenting with Glucose Dysregulation
Glukoz Disregülasyonu ile Ortaya Çıkan Erken ve Geç Başlangıçlı İnsülin Aşırı Duyarlılığı
Received Date : 01 Feb 2017
Accepted Date : 02 Nov 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56560 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:264-268
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
We report the case of a 35-year-old woman allergic to detemir, neutral protamine Hagedorn, and glargine. Initially, local reactions to the insulin preparations occurred, which continued even after the types of insulin and the application areas were changed. When the use of insulin therapy was continued, the local reactions developed into systemic forms. Interestingly, blood glucose levels kept increasing to uncontrolled levels every time the cutaneous reactions occurred. The patient was referred to our clinic for further investigation. The results of the skin prick tests with insulin preparations were negative; however, the intradermal test results were positive with the following dilutions of the insulin preparations: 1/100 detemir, 1/100 glargine, 1/1.000 neutral protamine Hagedorn, and 1/1.000 regular insulin. The intradermal skin test results for glulisine, aspart, and lispro were negative. The levels of immunglobulin E specific to human insulin were high (194 kU/L; N 0-87 kU/L); whereas, the specific immunglobulin G4 levels were normal (35 mg/dL; N 0-125 mg/dL). We attempted to treat the patient with glulisine and aspart; however, similar reactions were observed with these insulin preparations as well. As we considered the levels of the anti-insulin antibodies and the late-onset local reactions, the insulin allergy in our patient was reckoned to be mediated by Type 1 and Type 4 hypersensitivity. The only insulin preparation that had never been used with this patient before was lispro, which also demonstrated negative intradermal skin test results. Therefore, we suggested the use of a continuous subcutaneous insulin infusion pump with lispro. Finally, the insulin hypersensitivity was successfully treated, and glycemic control was achieved.
ÖZET
Bu çalışmada, detemir, glarjin ve nötral protein Hagedorn insüline karşı alerjik 35 yaşındaki kadın olgu sunulmaktadır. İlk kez insülin preparatlarına karşı lokal reaksiyonlar oluşmuş ve devamında insülin çeşitleri ve uygulama alanları değişmesine rağmen lokal reaksiyonlar devam etmiştir. İnsülin tedavisi devam ettikçe lokal reaksiyonlar sistemik forma dönüşmüşlerdir. İlginç olarak, lokal deri reaksiyonları devam ettiği sürece, kan glukoz seviyesinde kontrolsüz seviyelere yükselmeler de devam etmiştir. Hasta, ileri tetkik için kliniğimize yönlendirildi. İnsülin preparatları ile yapılan deri prik testleri negatif saptandı, ancak intradermal deri testi sonuçları ise 1/100 dilüsyonda detemir, 1/100 dilusyonda glarjin, 1/1000 dilüsyonda nötral protein Hagedorn ve 1/1000 dilüsyonda regular insülin ile pozitif bulundu. Glulisin, aspart ve lispro insülin ile intradermal deri testleri negatif saptandı. İnsan insülinine karşı spesifik immünglobulin E seviyesi kanda yüksek (194 kU/L; N 0-87 kU/L) iken; insan insülinine karşı spesifik immünglobulin G4 ise normal (35 mg/dL; N 0-125 mg/dL) bulundu. Hastayı aspart ve glulisin ile tedavi etmeye çalışıldı, ancak bu insülinler ile de benzer reaksiyonlar gözlendi. Anti-insülin antikorları ve geç başlangıçlı lokal reaksiyonları göz önüne aldığımızda, hastamızda gözlenen insülin alerjisi Tip 1 ve Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak değerlendirildi. Daha önce hastanın tedavisinde hiç kullanılmamış olan ve deri testleri negatif saptanan insülin lispro idi. Bu nedenle, hastaya lispro insülin ile sürekli subkutan insulin infüzyon pompası önerdik. Sürekli subkutan insülin infüzyon pompası ile hastanın insulin aşırı duyarlılığı başarılı bir şekilde tedavi edildi ve glisemik kontrol sağlandı.