CASE REPORT

Hyperosmolar Nonketotic State Associated with Quetiapine
Ketiapin Kullanımına Bağlı Hiperglisemik Hiperosmolar Koma
Received Date : 11 Jan 2014
Accepted Date : 17 Sep 2014
Doi: 10.4274/tjem.2467 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

A 67-year-old man was admitted to our hospital because of decreased oral intake and confusion. He had a 2-year history of diabetes mellitus and he had a good glycaemic control with oral antidiabetic drugs (latest HbA1C:7.2%). Quetiapine was initiated 15 days ago in a psychiatric clinic because of depression. The patient was taken to the intensive care unit with the diagnosis of hyperosmolar nonketotic state and acute renal failure. All the medications were discontinued; intravenous hydration and insulin infusion were started. The relationship between second-generation antipsychotics (SGAs) and hyperglycemia is a topic of interest and insulin resistance is commonly accepted as the mechanism for hyperglycemia. Patients receiving SGAs should be followed more closely for metabolic disorders.

ÖZET

Oral alım bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti olan 67 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. İki yıldır diyabeti olan ve kan şekeri oral antidiyabetikler ile kontrol altındaydı (son HbA1c:%7,2). Depresyon nedeniyle 15 gün önce psikiyatri kliniğince ketiapin tedavisi başlanmıştı. Hasta yoğun bakım ünitesine hiperosmolar non ketotik durum ve akut böbrek yetmezliği tanısı ile yatırıldı. Daha önce kullandığı tedaviler kesildi, iv. hidrasyon ve insülin infüzyonu tedavisi başlandı. İkinci kuşak antipsikotikler ve hiperglisemi ilgi çeken bir konu olup temel mekanizmanın insülin direnci olduğu düşünülmektedir. Bu grup ilaçları kullanan hastaların metabolik bozukluklar yönünden daha sıkı takibi gerekmektedir.