ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Hurthle Cell Neoplasm of the Thyroid: Still a Dilemma?
Tiroidin Hurthle Hücreli Neoplazisi: Hala İkilem mi?
Received Date : 09 Jun 2015
Accepted Date : 22 Oct 2015
Doi: 10.4274/tjem.3191 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Hurthle cells are large epithelial cells producing thyroglobulin and are observed in both nonneoplastic and neoplastic thyroid lesions. Hurthle cell neoplasms are classified as benign Hurthle cell adenoma or malignant hurthle cell carcinomas. These two entities are distinguished according to the presence of thyroid capsular or vascular invasion or metastatic disease. Their biologic behavior is unpredictable. Cytomorphologic features that are associated with neoplastic disease are absence of colloid, absence of chronic inflammation, nonmacrofollicular architecture, presence of transgressing blood vessels, extensive overall cellularity, extensive Hurthle cellularity, small cell dysplasia, large cell dysplasia, crowding, and dyshesion. These cytomorphologic features that support malignancy in nodules including Hurthle cells could guide the clinicians about the approach to the patients.

ÖZET

Hurthle hücreleri tiroglobulin üreten büyük epitelyal hücreler olup hem nonneoplastik hem de neoplastik tiroid lezyonlarında izlenirler. Hurthle hücreli neoplaziler, benign Hurthle hücreli adenom veya malign Hurthle hücreli kanserler olarak sınıflandırılırlar. Bu iki antite tiroid kapsül veya vasküler invazyonun veya metastatik hastalık varlığına göre ayırt edilmektedir. Tümör biyolojik davranışı öngörülememektedir. Neoplastik hastalık ile alakalı sitomorfolojik özellikler; kolloid yokluğu, kronik enflamasyon yokluğu, nonmakrofolliküler yapı, kan damarı hasarı varlığı, artmış sellülarite, artmış Hurthle hücreleri, küçük hücre displazisi, büyük hücre displazisi, kalabalıklaşma ve dizhezyondur. Maligniteyi destekleyen bu sitomorfolojik özellikler Hurthle hücresi içeren nodüllere yaklaşım konusunda klinisyene kılavuz olacaktır.