ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Health Problems Accompanying Hypothyroidism in Patients in Ecuador
Ekvador'daki Hastalarda Hipotiroidi ile Birlikte Görülen Sağlık Sorunları
Received Date : 16 May 2017
Accepted Date : 28 Nov 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56580 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:104-107
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: The thyroid gland regulates a range of physiological functions through its hormonal secretions and multiple metabolic dysfunctions can arise from its functional anomalies. In this paper, the correlation between hypothyroidism (HT) and other diseases with particular emphasis on vascular risks have been studied.Materials and Methods: Out of 11,520 adult patients who received medical care in external consultation of a public clinic of the Ecuadorian Institute of Social Security and in the Private Unit of Prevention Neuro-endocrine-vascular of Quito (Neurosciences Institute), 645 patients diagnosed with HT were studied. Results: As compared to the general population, there was a significantly higher frequency of the following diseases among HT patients:dyslipidemia (67.0% vs. 1.4%), arterial hypertension (36.0% vs. 9.3%), obesity (35.0% vs. 24.3%), and hyperglycemia (18.0% vs. 3.4%). HT patients also exhibited various health hazards like cardiomegaly (18%), stroke (17%), and acute myocardial infarction (9%). Primary HT exhibits an incidence index with higher occurrences in the women (75.0%). Conclusion: This study proposes, to this Hospital and the Ecuadorian Government, the implementation of greater effort in the diagnosis and research of root causes of HT in favor of prevention, and not just the control of co-morbidities, with the aim of enhancing the quality of life and prognosis for patients.
ÖZET
Amaç: Tiroid bezi hormonal sekresyonlarla çeşitli fizyolojik fonksiyonları düzenler ve fonksiyonel anomalilerinden çoklu metabolik fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu yazıda, hipotirodizim (HT) ile diğer hastalıklar -özellikle vasküler riskler üzerine odaklanılarak- arasındaki korelasyon çalışılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Ekvador Sosyal Güvenlik Enstitüsü kamu kliniği ve Quito (Nörobilim Enstitüsü) Nöro-endokrin-vasküler Önleme Özel Biriminde dışardan konsülte edilerek tıbbi bakım alan 11.520 erişkin hasta arasından HT tanısı alan 645 hasta çalışmaya alınmıştır. Bulgular: Genel popülasyona kıyasla, HT hastalarında aşağıdaki hastalıkların görülme sıklığı anlamlı şekilde daha yüksektir: dislipidemi (%67,0'a karşı %1,4), arteriyel hipertansiyon (%36,0'a karşı %9,3), obezite (%35,0’a karşı %24,3) ve hiperglisemi (%18,0’a karşı %3,4). HT hastalarında ayrıca kardiyomegali (%18), inme (%17) ve akut miyokard infarktüsü (%9) gibi çeşitli sağlık riskleri de görülmüştür. Primer HT, kadınlarda daha yüksek oranlarda insidans indeksi sergilemektedir (%75,0).Sonuç: Bu çalışma, bu hastaneye ve Ekvador hükümetine, hastaların yaşam kalitesini ve prognozunu iyileştirmek amacıyla yalnızca eşlik eden hastalıkların kontrolünü değil, HT'nin önlenmesi için temel nedenlerinin teşhisi ve araştırılmasına yönelik daha fazla çaba gösterilmesini önermektedir.