ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Frequency Profile and Clinical Correlations of TSH Receptor Antibodies in Euthyroid and Hypothyroid Patients Having Autoimmune Thyroiditis
Otoimmün Tiroiditi Bulunan, Ötiroid ve Hipotiroid Hastalarda TSH Reseptör Antikorlarının Sıklık Profilleri ve Klinik Korelasyonları
Received Date : 18 Dec 2018
Accepted Date : 19 Jul 2019
Doi: 10.25179/tjem.2018-64300 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23;141-149
ABSTRACT
Objective: The current understanding regarding the clinical significance of TSH receptor antibodies in chronic autoimmune thyroiditis is controversial. The aim of this study was to examine the frequency of elevated TSH receptor antibodies in euthyroid and hypothyroid autoimmune thyroiditis. Furthermore, their associations with the levels of thyroid hormones and autoantibodies (thyroid peroxidase and thyroglobulin antibodies [TgAb]), and the thyroid volume were also investigated. Material and Methods: This cross-sectional study included recently diagnosed euthyroid (N=86) and hypothyroid (N=54) autoimmune thyroiditis patients along with the patients who were on levothyroxine replacement (N=66). The levels of TSH, free T4, free T3, TSH receptor antibodies, thyroid peroxidase, and thyroglobulin antibodies were measured using ECLIA (Roche Diagnostics, Switzerland). A 9 MHz transducer (Fukuda Corp., Japan) for thyroid ultrasound and a 14 MHz transducer (Ultrasonix Medical Corp., Canada) for Doppler ultrasound were employed. Statistical analyses were done with the help of IBM SPSS 19.0 software. Results: The elevated levels of TSH receptor antibodies were observed in 6.3% of the participants (12 females and 1 male) and exclusively in hypothyroid subjects, who were either untreated (7.4%) or on levothyroxine treatment (7.6%). The highest and the lowest prevalence of positive TSH receptor antibodies were seen in patients with positive thyroglobulin antibodies & negative thyroid peroxidase (17.6%) and positive thyroid peroxidase & negative thyroglobulin antibodies (3.3%), respectively. Higher levels of TSH receptor antibodies were associated with a shorter duration of the disease (22 vs. 36 months), lower titers of thyroglobulin antibodies (281.2 vs. 400.9 UI/L), decreased thyroid volumes (9.4 vs. 14.2 cm3) and an increased prevalence of orbitopathy (23.1 vs. 4.1%). In the whole study population, TSH receptor antibodies levels were related to fT4 (linear R2=0.271, p=0.039), titers of thyroid peroxidase (quadratic, R2=0.048, p=0.034), and thyroid volume (compound R2=0.041, p=0.011). However, in the TSH receptor antibodies positive patients, the correlation was seen only with the levels of thyroid peroxidase (compound R2=0.503, p=0.032). Conclusion: TSH receptor antibodies positivity cannot be considered negligible in Hashimoto’s thyroiditis. The elevated levels of TSH receptor antibodies might result in a predisposition to a more unstable thyroid function, lower thyroid volumes, specific profiles of thyroid peroxidase, and thyroglobulin antibodies and a higher prevalence of thyroid-associated ophthalmopathy.
ÖZET
Amaç: Kronik otoimmün tiroiditlerde TSH reseptör antikorlarının klinik önemi halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ötiroid ve hipotiroid kronik otoimmün tiroiditlerde yükselmiş TSH reseptör antikorlarının sıklığının incelenmesidir. Ayrıca, tiroid hormon-ları ile oto antikorlar (tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorlar) ve tiroid hacmi ile ilişkisi de incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Bu çapraz tasarımlı çalışmaya, yeni tanı almış ötiroid (n=86) ve hipotiroid (n=54) hastalarla birlikte, levotiroksin replasman tedavisi almakta olanlar (N=66) dâhil edilmiştir. TSH, serbest T4, serbest T3, TSH reseptör antikorları, tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorlar düzeyleri, ECLIA (Roche Diagnostics, İsviçre) kullanılarak ölçülmüştür. Tiroid ultrasonografisi için bir 9 MHz’lik transduser (Fukuda Corp., Japonya) ve Doppler ultrasonografi için bir 14 MHz’lik transduser (Ultrasonix Medical Corp., Kanada) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler, IBM SPSS 19.0 yazılım desteği ile yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %6,3 (12 kadın ve 1 erkek)’ünde, TSH reseptör antikorları düzeylerinde yükselme görülmüştür. Yükselme, tedavi altında olmayan (%7,4) veya levotiroksin tedavisi alan (%7,6) hipotiroidi hastalarında belirgindir. Pozitif TSH reseptör antikorlarının en yüksek ve en düşük prevalansı, sırası ile pozitif tiroglobulin antikorlar-negatif tiroid peroksidaz (%17,6) hastalarda ve pozitif tiroid peroksidaz-negatif tiroglobulin antikorlar (%3,3) hastalarda görülmüştür. Daha yüksek TSH reseptör antikorları düzeyleri, daha kısa hastalık süresi (22’ye karşı 36 ay), daha düşük tiroglobulin antikorlar (281,2’ye karşı 400,9 UI/L) titreleri, azalmış tiroid hacimleri (9,4’e karşı 14,2 cm3) ve artmış orbitopati prevalansı (%23,1’e karşı 4,1) ile ilişkilidir. Tüm çalışma popülasyonunda, TSH reseptör antikorları düzeyleri fT4 (lineer R2=0,271, p=0.039) düzeyleri, tiroid peroksidaz (kuadratik, R2=0,048, p=0,034) titreleri ve tiroid hacmi ile (bileşik R2=0,041, p=0,011) ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, TSH reseptör antikorları pozitif hastalarda, sadece tiroid peroksidaz (bileşik R2=0,503, p=0,032) ile korelasyon görülmüştür. Sonuç: Hashimoto tiroiditinde TSH reseptör antikorları pozitifliği göz ardı edilemez. TSH reseptör antikorlarının düzeylerinin yükselmesi, daha stabil olmayan tiroid fonksiyonlarına, daha düşük tiroid hacimlerine, spesifik tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorlar profillerine ve daha yüksek tiroid ilişkili oftalmopati prevalansına predispozisyon oluşturabilmektedir.