ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Factors Related with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Normolipidemic Patients with 1-Hour Hyperglycemia
Birinci Saat Hiperglisemisi Olan Normolipidemik Hastalarda Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı İle İlişkili Faktörler
Doi: 10.4274/Tjem.1924 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Oral glucose tolerance tests (OGTT) use fasting and 120-minute values for the diagnosis of diabetes, impaired glucose tolerance (IGT) and impaired fasting glucose (IFG), however, in the medical literature, various studies suggest the probable importance of one-hour hyperglycaemia. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is also shown to be related with insulin resistance and cardiovascular risks. We aimed to evaluate the factors related with NAFLD in patients with elevated one-hour plasma glucose levels in the absence of IGT or IFG, hyperlipidemia and hypertension.
Material and Method: Among 746 subjects who underwent physical examination, evaluation of drug and alcohol use, lipid profiles, transaminases, and hepatitis markers as well as OGTT, 69 patients (21 males, 48 females) had 1-hour glucose levels higher than 155 mg/dL. The hepatic steatosis ultrasound examination was conducted to grade (between 0 and 3) the presence of fat within the liver parenchyma. Ordinal regression analysis was performed to evaluate factors related with the degree of liver steatosis.
Results: Overall, hepatosteatosis grade was significantly related with glycohemoglobin (HbA1c) levels, gender and obesity (body mass index≥30kg/m2). Considering only non-obese patients, ultrasonographic grading was significantly associated with age and homeostasis model assessment (HOMA) of insulin resistance.
Discussion: Even if the diagnosis of diabetes, IGT and IFG is not established, insulin resistance can be related with hepatosteatosis and elevated HbA1c level and, homeostasis model assessment may be predictive for NAFLD grade on ultrasonography in patients with high 60-minute glycaemia on standard 75-g OGTT. Turk Jem 2012; 16: 85-8

ÖZET

Amaç: Diyabet, bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz toleransı tanılarında oral glukoz tolerans testi (OGTT) açlık ve 120.dakika değerleri kullanılmaktadır ancak literatürde farklı çalışmalar 1.saat hiperglisemisinin de önemi olduğunu göstermektedir. Alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığının insulin direnci ve kardiyovasküler risk faktörleri ile beraberliği gösterilmiştir. Çalışmamızda diyabet, bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz toleransı, dislipidemi veya hipertansiyonu olmayan, sadece 1.saat hiperglisemisi bulunan hastalarda alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan 746 kişinin 69’unda (21 erkek, 48 kadın) 1.saat OGTT (75g) glukoz düzeyi 155 mg/dL üzerindeydi. Fizik muayene, serolojik testleri ve OGTT değerlendirmeleri yapılan hastaların ultrasonografik olarak karaciğer parankimi derece 0 ile 3 arasında steatoz açısından değerlendirildi. Steatoz ile ilişkili faktörleri araştırmak için regresyon analizi yapıldı.
Bulgular: Tüm hastalarda hepatosteatoz derecesi glikohemoglobin (HbA1c), cinsiyet ve obezite ile ilişkili bulunurken, obez olmayan hastalarda ultrasonografik derecelendirme yaş ve HOMA (homeostasis model assessment) indeksi ile ilgili bulundu.
Tartışma: Standart 75 g OGTT ile 60. dakika hiperglisemisi olan hastalarda diyabet, bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz toleransı tanısı konmasa bile insulin rezistansı ile ilişkili olarak HbA1c ve HOMA değerleri ultrasonografik olarak derecelendirilen hepatosteatoz ile ilişkili görülmektedir. Türk Jem 2012; 16: 85-8