ORIGINAL ARTICLE

Expression Level of Circulating miR-93 in Serum of Patients with Diabetic Nephropathy
Diyabetik Nefropati Hastalarının Serumlarında Serbest miR-93 Ekspresyon Düzeyleri
Received Date : 06 Jan 2018
Accepted Date : 25 Mar 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-59661 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:78-84
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Diabetic nephropathy is a long-term complication of diabetes and is manifested as reduced glomerular filtration rate, increased urinary albumin excretion, and glomerular lesions. The study aim was to determine the expression level of serum cell-free mir-93 in diabetic patients with or without DN and compare that to healthy controls. Material and Methods: In this case-control study, 61 type 2 diabetes patients (21 without diabetic nephropathy, 20 with microalbuminuria and 20 with macroalbuminuria), and 22 healthy controls were included. Cell-free microRNA was extracted from the serum of participants and real-time polymerase chain reaction was performed using SYBR Green master mix. The gene of hsa-miR-16 was used as a reference gene. Results: Our findings revealed a significant downregulation of miR-93 expression in the serum of diabetic patients with or without nephropathy compared to the healthy individuals (p<0.005). However, there was no significant difference between the three groups of diabetic patients presenting different degrees of nephropathy. Conclusion: Serum miR-93 is a good diagnostic marker for diabetes, but is not useful to distinguish between the diabetics with and without nephropathy.
ÖZET
Amaç: Diyabetik nefropati diyabetin uzun dönem bir komplikasyonudur ve kendini azalmış glomerüler filtrasyon hızı, artmış üriner albumin atılımı ve glomerüler lezyonlar ile göstermektedir. Bu çalışmada, diyabetik nefropati olan veya olmayan diyabetik hastalarda, serumda hücre dışı miR-93 ekspresyon düzeyini belirlemek ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu vaka kontrol çalışmasına; 61 Tip 2 diyabet hastası [diyabetik nefropatisi olmayan 21 hasta, mikroalbuminürisi olan 20 hasta, makroalbuminürisi olan 20 hasta] ve 22 sağlıklı kontrol alındı. Katılımcıların serumlarından hücre dışı mikroRNA’lar elde edildi ve SYBR Green master mix kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yapıldı. Referans gen olarak hsa-miR-16 kullanıldı. Bulgular: Bulgularımız, sağlıklı bireylere göre hem nefropatisi olan hem de olmayan diyabetik hastaların serumlarında miR-93 ekspresyonunda anlamlı bir downregülasyon olduğunu gösterdi (p<0,005). Ancak, farklı derecelerde nefropatisi olan üç diyabetik hasta grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Serum miR-93 diyabet için iyi bir tanısal belirteç olmakla birlikte, nefropatisi olan ve olmayan diyabetik hastaları ayırmada faydalı değildir.