CASE REPORT

Exenatide-Induced Acute Renal Failure: A Case Report
Eksenatide İlişkili Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2259 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Exenatide is a glucagon-like peptide-1 receptor agonist that is commonly used in the treatment of type II diabetes mellitus for its effects on the incretin system. The use of exenatide is also related to weight loss and it has reportedly been known to induce acute renal failure (ARF) according to clinical reports. We observed ARF and severe weight loss two months after beginning the treatment with exenatide in a 59-year-old female patient with type II diabetes mellitus. We present this case in which ARF was considered to be a rare adverse effect of exenatide use. In conclusion, renal functions should be closely monitored, especially in patients prescribed nephrotoxic agents and for those with a high risk of nephropathy and dehydration due to their treatment with exenatide. The usage of this drug should also be carefully planned in these patients. Turk Jem 2013; 17: 68-70

ÖZET

Eksenatide, inkretin sistem üzerine etkileriyle Tip 2 DM tedavisinde sık kullanılan bir ajan olup glucagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptörü agonistidir. Eksenatide kullanımı kilo kaybı ile ilişkilidir ve akut böbrek yetmezliğine (ABY) neden olduğu klinik raporlar şeklinde bildirilmiştir. Elli dokuz yaşında Tip 2 DM tanılı bayan hastada eksenatide tedavisinden 2 ay sonra ciddi kilo kaybı ve ABY gözlemledik. Biz, eksenatide kullanımı sonrası gelişen nadir bir advers olay olarak ABY gelişmesi nedeniyle olguyu sunduk. Sonuç olarak, nefrotoksik ajan kullanan, nefropati riski yüksek olan ve dehidratasyon riski oluşturabileceği öngörülen hastalarda eksenatide’nin dikkatli kullanılması ve bu hastalarda böbrek fonksiyonlarının yakın takip edilmesi gerektiğini vurgulamak istemekteyiz. Turk Jem 2013; 17: 68-70