ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of the Accuracy of Fine-Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Thyroid Nodules: A Retrospective Analysis of Data From a Tertiary Care Hospital in Saudi Arabia
Tiroid Nodüllerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi: Suudi Arabistan’da Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Verilerinin Retrospektif Analizi
Doi: 10.4274/Tjem.035135 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Accurate fine-needle aspiration cytology (FNAC) of thyroid nodules provides the best guidance for thyroid surgery. We assessed the utility of FNAC in the diagnosis of thyroid nodules. Retrospective analysis.
Material and Method: We analyzed records of all patients who underwent FNAC and thyroid surgeries between July 2006 and June 2010 at King Khalid Hospital, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Each diagnosis derived from FNAC of thyroid nodule reported by the Bethesda system was matched with the final histopathology result. Specificity, sensitivity, positive and negative predictive value, and diagnostic accuracy were assessed.
Results: Of 275 FNAC, 179 (65.1%) had benign results, 60 (21.8%) atypia of undetermined significance or follicular lesion of undetermined significance, 15 (5.4%) follicular neoplasm or suspicion of follicular neoplasm, 15 (5.4%) were consistent with papillary thyroid carcinoma (PTC), and 6 (2.2%) were suspicious for PTC. Histopathology revealed 204 (74.2%) benign thyroid nodules, 44 (16.0%) PTCs, 18 (6.5%) incidental micro-PTCs in non-target nodules, 7 (2.5%) follicular thyroid carcinomas, 1 (0.4%) medullary thyroid carcinoma, and 1 (0.4%) Hürthle cell carcinoma. Analysis of 190 cases with FNAC and histopathology results revealed a sensitivity of 66.7%, specificity of 99.4%, positive predictive value of 95.2%, negative predictive value of 94.1%, and diagnostic accuracy of 94.2%. Of 10 cases with false negative results, 9 (90%) were larger than 3.8 cm.
Discussion: FNAC is a highly sensitive and specific method for assessing thyroid nodules. We found a high percentage of atypia or follicular lesions of undetermined significance; this needs to be limited to increase accuracy. We suggest surgery for nodules larger than 3.8 cm regardless of FNAC results due to the high false-negative rate, most likely due to sampling errors. Turk Jem 2012; 16: 30-3

ÖZET

Amaç: Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon sitolojisi (TİİAS) ile doğru olarak değerlendirilmesi, tiroid cerrahisi öncesi en iyi yol göstericidir. Bu çalışmada, tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisinin yararlılığı değerlendirildi. Retrospektif analiz
Gereç ve Yöntem: Temmuz 2006-Haziran 2010 arasında Riyad, Suudi Arabistan’da King Saud Üniversitesi King Khalid Hastanesinde TİİAS ve tiroid cearrahisi uygulanan tüm hastaların kayıtları incelendi. Her bir tiroid nodülünün TİİAS’inin Bethesda Sistemi ile rapor edilen tanısı, nihai histopatolojik sonuç ile karşılaştırıldı. Özgüllük, duyarlılık, pozitif ve negatif prediktif değer ve tanısal doğruluk değerlendirildi.
Bulgular: İkiyüzyetmişbeş İİAS’sinin 179’u (%65,1) benign, 60’ı (%21,8) önemi belirlenemeyen atipi ya da önemi belirlenemeyen foliküler lezyon, 15’i (%5,4) foliküler neoplazi ya da şüpheli foliküler neoplazi, 15’i (%5,4) papiller tiroid karsinomu (PTK), 6’sı (%2,2) ise şüpheli PTK şeklindeydi. Histopatolojide 204 (%74,2) benign tiroid nodülü, 44 (%16) PTK, 18 (%6,5) hedef dışı nodüllerde insidental mikro-PTK, 7 (%2) foliküler tiroid karsinomu, 1 (%0,4) medüller tiroid karsinomu ve 1 (%0,4) hürtle hücreli karsinom belirlendi. Tiroid İİAS ve histopatolojisi olan 190 vakanın analizinde, %66,7 duyarlılık, %99,4 özgüllük, %95,2 pozitif prediktif değer, %94.1 negatif prediktif değer ve %94,2 tanısal doğruluk saptandı. Yanlış negatif sonucu olan 10 vakadan 9’unda (%90) nodüller 3,8 cm’den daha büyüktü.
Tartışma: Tiroid İİAS, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde kullanılan sensitif ve spesifik bir yöntemdir. Önemi belirlenemeyen atipi ve foliküler lezyon yüzdesinin yüksek olduğu görüldü; tanısal doğruluğun arttıralabilmesi için bu tanının sınırlandırılması gerekmektedir. 3,8 cm’den büyük nodüllerde, örnekleme hataları ile ilişkili olarak yüksek yanlış negatif oran taşıması sebebiyle, TİİAS sonucuna bakılmaksızın cerrahi öneriyoruz. Türk Jem 2012; 16: 30-3