ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Paraoxonase1 Polymorphisms in Hypothyroid Patients and Their Relationship with Paraoxonase Activity and Serum Lipids
Hipotiroidili Hastalarda Paraoksonaz1 Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi ve Bu Polimorfizmlerin Paraoksonaz Aktivitesi ve Serum Lipidleri ile İlişkisi
Received Date : 25 Apr 2019
Accepted Date : 18 Sep 2019
Available Online : 13 Dec 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-66617 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:213-221
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: The risk for atherosclerosis increases in hypothyroidism, although its associated mode of pathogenesis has not been determined yet. Paraoxonase1 (PON1) is an enzyme that is antioxidative and antiatherogenic. This study was planned to determine distributions of PON1 192 and 55 gene polymorphisms in hypothyroid patients and healthy individuals and to investigate the effects of these polymorphisms on PON1 activity and serum lipids. Material and Methods: Seventy-five primary hypothyroid patients and 45 healthy volunteers were recruited into the study and PON1 192 and 55 gene polymorphisms, serum PON1 activity, and lipid profiles were measured in them. Results: The activity of PON1 declined in the recruited patients compared to that in the control group (p<0.05). No significant difference was observed in PON1 192 Q/R and 55 L/M genotype distributions and allele frequencies between patients and the control group. Moreover, these polymorphisms affected PON1 activity (p<0.05) but had no effect on serum lipids. Conclusion: PON1 192 and 55 polymorphisms cause significant changes in paraoxonase activity. PON1 activity was lower in hypothyroid patients and was independent of these polymorphisms, thus does not create any genetic risk for increased atherosclerosis in these patients.
ÖZET
Amaç: Hipotiroidizmde ateroskleroz riskinin arttığı bilinmesine rağmen, hipotiroidizmdeki aterosklerozun patogenezi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Paraoksonaz1 (PON1), antioksidan ve antiaterojenik etkileri olduğu bilinen bir enzimdir. Bu çalışma, hipotiroidili hastalarda ve sağlıklı bireylerde PON1 192 ve 55 gen polimorfizmlerinin dağılımını belirlemek ve bu polimorfizmlerin PON1 aktivitesi ve serum lipidleri üzerine etkilerini araştırmak için planlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 75 primer hipotiroidi hastası ve 45 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. PON1 192 ve 55 gen polimorfizmleri, serum PON1 aktivitesi ve lipid profilleri ölçüldü. Bulgular: Hastalarda PON1 aktivitesi kontrol grubuna göre düşüktü (p<0.05). Hasta ve kontrol grubu arasında PON1 192 Q/R ve 55 L/M genotip dağılımlarında ve allele frekanslarında anlamlı bir fark gözlenmedi. Ayrıca, bu polimorfizmlerin PON1 aktivitesini etkilediği (p<0,05) ve serum lipidleri üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Sonuç: PON1 192 ve 55 polimorfizmleri paraoksonaz aktivitesinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bununla birlikte, hipotiroidi hastalarında PON1 aktivitesi bu polimorfizmlerden bağımsız olarak düşük bulunmuştur ve bu hastalarda artmış ateroskleroz için genetik risk oluşturmamaktadır.