ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Life Quality Functions in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus - Original Article
Evaluation of Life Quality Functions in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
In this study, we aimed to investigate the effect of glycemic regulation, duration of diabetes and antidiabetic treatment on the quality of life (QOL) and to detect other factors that may affect QOL in type 2 diabetic patients using the short form-36 quality of life scale (SF-36).
Materials and Methods: One hundred patients diagnosed with type 2 diabetes (according to the American Diabetes Association criteria) upon admission to the Endocrinology clinic of Adana Numune Training and Research Hospital between 1 July 2007 and 31 October 2007 were included in the study. One hundred healthy age- and gender-matched cases were also included as a control group. QOL assessments were made using the SF-36, and blood and urine samples were also collected. 
Results: In this study, we found several factors that affect QOL parameters. We detected a specific impairment in QOL among diabetic patients compared to healthy control subjects. The presence of more complications, neuropathy, retinopathy, low education level, lack of diabetes education, insulin treatment, inadequate metabolic control, long duration of disease, concomitant chronic disease and being a woman were all additional factors found to negatively affect the QOL.
Conclusions: While our results mostly support the current literature, we believe that physiologic, demographic, and behaviour/attitude characteristics should be evaluated together with diabetic complications. Therefore, along with achieving metabolic control, attempts to identify risky patients are gaining importance as a way to improve the QOL of patients with type 2 diabetes. Turk Jem 2008; 12: 68-72
Key words: Type 2 diabetes, SF-36 quality of life scale

Özet
Amaç:
Çalışmamızda tip 2 diyabetik hastalarında glisemi regülasyonu, diyabet süresi ve antidiyabetik tedavinin yaşam kalitesine etkisi ve yaşam kalitesini etkileyen diğer faktörleri kısa form-36 (Short Form-36, SF-36) yaşam kalitesi ölçeğini kullanılarak araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2007 yılında 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran, ADA(Amerikan Diyabet Derneği) kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konulmuş 100 hasta alınmıştır. 
Bulgular: Çalışmamızda yaşam kalitesi fonksiyonlarını etkileyen çeşitli parametreler bulduk. Çalışmamızda kontrol grubunun olması nedeniyle DM’de yaşam kalitesi yönünden özgül bir bozulma olduğunu söylemekle birlikte; komplikasyonların, nöropati ve retinopati olmasının, komplikasyon sayısının fazla olmasının, eğitim durumunun düşük olmasının, diyabet eğitimi almamış olmanın, insülin kullanımının, yeterli metabolik kontrolün sağlanamayışının, hastalık süresinin uzun olmasının, eşlik eden kronik hastalıkların ve kadın olmanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Sonuç: Sonuçlarımız literatürleri desteklerken hastaların fizyolojik, demografik, davranışla ve tutumla ilgili karakteristik özellikleri ve diyabetik komplikasyonların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, hastalığın metabolik kontrolünün sağlanması yanında hastaların yaşam kalitelerinin düzeltilebilmesi için risk grubu olarak kabul edilebilecek hastalara yönelik girişimler önem kazanmaktadır. Böylece diyabetik hasta için optimal sağaltım ve bakım koşulları gerçekleşmiş olacaktır.  Turk Jem 2008; 12: 68-72
Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabet, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği

ÖZET

Abstract
Objective:
In this study, we aimed to investigate the effect of glycemic regulation, duration of diabetes and antidiabetic treatment on the quality of life (QOL) and to detect other factors that may affect QOL in type 2 diabetic patients using the short form-36 quality of life scale (SF-36).
Materials and Methods: One hundred patients diagnosed with type 2 diabetes (according to the American Diabetes Association criteria) upon admission to the Endocrinology clinic of Adana Numune Training and Research Hospital between 1 July 2007 and 31 October 2007 were included in the study. One hundred healthy age- and gender-matched cases were also included as a control group. QOL assessments were made using the SF-36, and blood and urine samples were also collected. 
Results: In this study, we found several factors that affect QOL parameters. We detected a specific impairment in QOL among diabetic patients compared to healthy control subjects. The presence of more complications, neuropathy, retinopathy, low education level, lack of diabetes education, insulin treatment, inadequate metabolic control, long duration of disease, concomitant chronic disease and being a woman were all additional factors found to negatively affect the QOL.
Conclusions: While our results mostly support the current literature, we believe that physiologic, demographic, and behaviour/attitude characteristics should be evaluated together with diabetic complications. Therefore, along with achieving metabolic control, attempts to identify risky patients are gaining importance as a way to improve the QOL of patients with type 2 diabetes. Turk Jem 2008; 12: 68-72
Key words: Type 2 diabetes, SF-36 quality of life scale

Özet
Amaç:
Çalışmamızda tip 2 diyabetik hastalarında glisemi regülasyonu, diyabet süresi ve antidiyabetik tedavinin yaşam kalitesine etkisi ve yaşam kalitesini etkileyen diğer faktörleri kısa form-36 (Short Form-36, SF-36) yaşam kalitesi ölçeğini kullanılarak araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2007 yılında 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran, ADA(Amerikan Diyabet Derneği) kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konulmuş 100 hasta alınmıştır. 
Bulgular: Çalışmamızda yaşam kalitesi fonksiyonlarını etkileyen çeşitli parametreler bulduk. Çalışmamızda kontrol grubunun olması nedeniyle DM’de yaşam kalitesi yönünden özgül bir bozulma olduğunu söylemekle birlikte; komplikasyonların, nöropati ve retinopati olmasının, komplikasyon sayısının fazla olmasının, eğitim durumunun düşük olmasının, diyabet eğitimi almamış olmanın, insülin kullanımının, yeterli metabolik kontrolün sağlanamayışının, hastalık süresinin uzun olmasının, eşlik eden kronik hastalıkların ve kadın olmanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Sonuç: Sonuçlarımız literatürleri desteklerken hastaların fizyolojik, demografik, davranışla ve tutumla ilgili karakteristik özellikleri ve diyabetik komplikasyonların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, hastalığın metabolik kontrolünün sağlanması yanında hastaların yaşam kalitelerinin düzeltilebilmesi için risk grubu olarak kabul edilebilecek hastalara yönelik girişimler önem kazanmaktadır. Böylece diyabetik hasta için optimal sağaltım ve bakım koşulları gerçekleşmiş olacaktır.  Turk Jem 2008; 12: 68-72
Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabet, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği