ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Cardiovascular Parameters in Acromegalic Patients - Original Article
Evaluation of Cardiovascular Parameters in Acromegalic Patients - Original Article
Makale Dili: EN
ABSTRACT

Abstract

Both direct action of GH/IGF-1 and secondary cardiovascular risk factors contribute to the development of alterations in cardiac anatomy and function. In the present study we investigated the cardiac involvement in 11 acromegalic patients echocardiographically and compared these measurements with 10 control patients. We also aimed to evaluate the parameters of cardiac structure and function alterations with the duration of disease, blood pressue, plasma GH and IGF-1 levels and HOMA index at the time of diagnosis. Eleven acromegalic patiens with high plasma level of IGF-1 and not suppressible GH level after 75 gr OGTT and 10 healthy controls were enrolled in this study. Insulin sensitivity (IS) was estimated by HOMA index. Cardiovascular parameters were studied with echocardiography using a 2,5-MHZ transducer. Except for aorta root all the structural dimensions of the heart were significantly higher in acromegalic patients than in controls. Left ventricule mass (LVM) index was found significantly higher in acromegalic patients than in controls (z: -1.960 p: 0.050). As a diastolic filling alteration, the rate of mitral early flow velocity (E) to mitral late flow velocity (A) (E/A) was significantly higher in acromegalic patients than in controls (z:-2.446 p: 0.014). No significant correlation was found between LVM index and duration of disease (p: 0.306), blood pressure (p: 0.966 for diastolic blood pressure and p: 0.897 for systolic blood pressure), plasma GH( p: 0.460) and IGF-1 (p: 0.613) levels and HOMA index (p: 0.071). A significant correlation between E/A and systolic blood pressure was observed (r: -0.802 p: 0.017). But no significant correlation was investigated between E/A and the other parameters (for duration of disease p: 0.196, for plasma GH level p: 0.183, for plasma IGF-1 level p: 0.585, for HOMA index p: 0.111). In order to decrease the mortality rate related to cardivascular events, secondary risk factors should be treated beside to normalization of plasma GH/IGF-1 levels. Turk Jem 2007; 11: 1-6
Key words: Acromegaly, cardiovascular risk factors

Özet

GH/IGF1’ in direk etkisi ve sekonder kardiyovasküler risk faktörleri, kardiyak anatomi ve fonksiyon bozuklukların gelişmesine sebep olur.
Bu çalışmada akromegali tanısı almış  11 hastanın kardiyak tutulumları ekokardiyografi ile değerlendirildi ve bu ölçümler 10 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı.Ayrıca kardiyak yapı ve fonksiyon bozukluklarındaki parametreler ile  hastalık süresi, kan basıncı, plazma GH ve IGF-1 düzeyleri ve HOMA indeksi arasındaki ilişki de değerlendirildi.
Yüksek plazma  IGF-1 seviyesi ve 75 gr. OGTT ile baskılanamamış GH seviyesi olan 11 akromegali hastası ve 10 sağlıklı kontrol bu çalışmaya alındı. İnsülin duyarlılığı (IS), HOMA indeksi ile belirlendi. Kardiyovasküler  parametreler 2,5 MHZ transduserli ekokardiyografi kullanılarak çalışıldı.
Akromegalik hastalarda kontrol grubuna oranla aort kökü haricindeki kalbin tüm yapısal boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı.Akromegalik hastaların kontrol grubuna göre sol ventrikül kitle (LVM) indeksi anlamlı olarak yüksekti (z:-1.960 p:0.050).
Diyastolik dolum defektinin bir göstergesi olarak, mitral erken akım hızı (E)’nın mitral geç akım hızı(A)’ na oranı (E/A);  akromegalik hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek olarak bulundu (z:-2.446 p:0.014). LVM indeksi ile hastalığın süresi (p:0.306), kan basınsı (diyastolik kan basıncı için p:0.966, sistolik kan basıncı için p:0.897), plazma GH seviyesi (p:0.460), plazma IGF-1 seviyesi (p:0.613) ve HOMA indeksi (p:0.071) arasında anlamlı bir korelasyon bulunamadı. E/A ve sistolik kan basıncı arasında anlamlı bir korelasyon saptandı (r:-0.802 p:0.017) ancak E/A ile diğer parametreler arasında (hastalığın süresi p:0.196, plazma GH seviyesi p:0.183, plazma IGF-1 seviyesi p:0.585, HOMA indeksi p:0.111) anlamlı bir korelasyon gözlenmedi.
Kardiyovasküler olaylara bağlı mortalite oranını azaltmak için sekonder risk faktörleri ile beraber plazma GH/IGF-1 oranlarının normalizasyonu da tedavide yerini almalıdır. Turk Jem 2007; 11: 1-6
Anahtar kelimeler: Akromegali ve kardiyovasküler risk faktörleri

ÖZET

Abstract

Both direct action of GH/IGF-1 and secondary cardiovascular risk factors contribute to the development of alterations in cardiac anatomy and function. In the present study we investigated the cardiac involvement in 11 acromegalic patients echocardiographically and compared these measurements with 10 control patients. We also aimed to evaluate the parameters of cardiac structure and function alterations with the duration of disease, blood pressue, plasma GH and IGF-1 levels and HOMA index at the time of diagnosis. Eleven acromegalic patiens with high plasma level of IGF-1 and not suppressible GH level after 75 gr OGTT and 10 healthy controls were enrolled in this study. Insulin sensitivity (IS) was estimated by HOMA index. Cardiovascular parameters were studied with echocardiography using a 2,5-MHZ transducer. Except for aorta root all the structural dimensions of the heart were significantly higher in acromegalic patients than in controls. Left ventricule mass (LVM) index was found significantly higher in acromegalic patients than in controls (z: -1.960 p: 0.050). As a diastolic filling alteration, the rate of mitral early flow velocity (E) to mitral late flow velocity (A) (E/A) was significantly higher in acromegalic patients than in controls (z:-2.446 p: 0.014). No significant correlation was found between LVM index and duration of disease (p: 0.306), blood pressure (p: 0.966 for diastolic blood pressure and p: 0.897 for systolic blood pressure), plasma GH( p: 0.460) and IGF-1 (p: 0.613) levels and HOMA index (p: 0.071). A significant correlation between E/A and systolic blood pressure was observed (r: -0.802 p: 0.017). But no significant correlation was investigated between E/A and the other parameters (for duration of disease p: 0.196, for plasma GH level p: 0.183, for plasma IGF-1 level p: 0.585, for HOMA index p: 0.111). In order to decrease the mortality rate related to cardivascular events, secondary risk factors should be treated beside to normalization of plasma GH/IGF-1 levels. Turk Jem 2007; 11: 1-6
Key words: Acromegaly, cardiovascular risk factors

Özet

GH/IGF1’ in direk etkisi ve sekonder kardiyovasküler risk faktörleri, kardiyak anatomi ve fonksiyon bozuklukların gelişmesine sebep olur.
Bu çalışmada akromegali tanısı almış  11 hastanın kardiyak tutulumları ekokardiyografi ile değerlendirildi ve bu ölçümler 10 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı.Ayrıca kardiyak yapı ve fonksiyon bozukluklarındaki parametreler ile  hastalık süresi, kan basıncı, plazma GH ve IGF-1 düzeyleri ve HOMA indeksi arasındaki ilişki de değerlendirildi.
Yüksek plazma  IGF-1 seviyesi ve 75 gr. OGTT ile baskılanamamış GH seviyesi olan 11 akromegali hastası ve 10 sağlıklı kontrol bu çalışmaya alındı. İnsülin duyarlılığı (IS), HOMA indeksi ile belirlendi. Kardiyovasküler  parametreler 2,5 MHZ transduserli ekokardiyografi kullanılarak çalışıldı.
Akromegalik hastalarda kontrol grubuna oranla aort kökü haricindeki kalbin tüm yapısal boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı.Akromegalik hastaların kontrol grubuna göre sol ventrikül kitle (LVM) indeksi anlamlı olarak yüksekti (z:-1.960 p:0.050).
Diyastolik dolum defektinin bir göstergesi olarak, mitral erken akım hızı (E)’nın mitral geç akım hızı(A)’ na oranı (E/A);  akromegalik hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek olarak bulundu (z:-2.446 p:0.014). LVM indeksi ile hastalığın süresi (p:0.306), kan basınsı (diyastolik kan basıncı için p:0.966, sistolik kan basıncı için p:0.897), plazma GH seviyesi (p:0.460), plazma IGF-1 seviyesi (p:0.613) ve HOMA indeksi (p:0.071) arasında anlamlı bir korelasyon bulunamadı. E/A ve sistolik kan basıncı arasında anlamlı bir korelasyon saptandı (r:-0.802 p:0.017) ancak E/A ile diğer parametreler arasında (hastalığın süresi p:0.196, plazma GH seviyesi p:0.183, plazma IGF-1 seviyesi p:0.585, HOMA indeksi p:0.111) anlamlı bir korelasyon gözlenmedi.
Kardiyovasküler olaylara bağlı mortalite oranını azaltmak için sekonder risk faktörleri ile beraber plazma GH/IGF-1 oranlarının normalizasyonu da tedavide yerini almalıdır. Turk Jem 2007; 11: 1-6
Anahtar kelimeler: Akromegali ve kardiyovasküler risk faktörleri