ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Bone Mineral Density in Terms of Veiling, Socioeconomıical Status and Educatıional Level in Turkish Women Over 40 Years. Veiling May Be A Risk Factor For Osteoporosis
Kırk Yaş Üzeri Türk kadınlarında Kemik Mineral Yoğunluğunun Giyim Tarzı, Sosyoekonomik Statü ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi. Kapalı Giyinme Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü Olabilir
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Background and aims: Headscarf is a mild kind of veiling, worn for various intentions. We aimed to evaluate effect of veiling, educational status, living area and nutrition on BMD in women over 40 years. Subjects and methods: Four hundred thirty nine moslem women, living in different region (suburb and house provided to workers) of Diyarbakir, aged over 40 years (with mean age 48,9+ 11,3 years) were included to study. The predicted factors influencing BMD were investigated by using a questionnaire. Body weights and heights were measured. BMI was expressed as weight (kilograms) per height (meters) squared. Body fat percent and fat mass were determined by bioelectric impedance. Bone Mineral Density (BMD) was determined with radiographic absorptiometry (RA) in three middle fingers. Results: Living in suburban region (p=0.0001), family history of osteoporosis (p<0.002), low education level (p=0.0001), insufficient calcium intake (p<0.001), parity over 4 (p=0.0001), low body height (p=0.0001), veiling (p=0.0001) and low body weight (p<0.002) and height (p=0.0001) and duration of menopause (p=0.0001) were the factors with negative effects on BMD. Prevalence of osteoporosis was also higher in illiterate women (p=0.0001), women living in slum (p=0.0001), veiled women (p=0.0001), insufficient nutritional status (p<0.03) and positive family history for osteoporosis (p<0.002). Conclusions: In addition to well known factors for osteoporosis such as living in slum, illiteracy, high parity number, insuficient nutrition, and duration of menopause; veiling may also be an important factor for low BMD. Veiled women should be screened for low BMD and osteoporosis regularly.
ÖZET
Giriş ve amaçlar: Başörtüsü kapalı giyim tarzının hafif bir biçimi olup, değişik nedenlerle kullanılmaktadır. Bu çalışmada 40 yaş üzeri kadınlarda kapalı giyinmenin, eğitim durumunun, yaşanılan yerin ve beslenme tarzının KMY üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Kişiler ve Yöntemler: Diyarbakır’ın değişik bölgelerinde yaşayan (gecekondu ve lojman) 40 yaş üzeri (ortalama 48,9+ 11,3 yıl) 430 kadın çalışmaya alındı. KMY üzerine etki edebilecek etkenler bir anket aracılığıyla değerlendirildi. Vücut ağırlıkları ve boyları ölçüldü. BKİ metrekareye düşen kg olarak gösterildi. Vücut yağ yüzdesi ve yağ kütlesi biyoelektrik impedans ile belirlendi. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) el parmaklarının orta üçünde radyografik absorbsiyometre (RA) ile belirlendi. Sonuçlar: Gecekondu bölgesinde yaşamak (p=0.0001), osteoproz için aile öyküsünün varlığı (p<0.002), düşük eğitim düzeyi (p=0.0001), yetersiz kalsiyum alımı (p<0.001), 4’ten fazla doğum (p=0.0001), küçük boy (p=0.0001), kapalı giyinme (p=0.0001) ve düşük vücut ağırlığı (p<0.002) ve boy (p=0.0001) ve menopoz süresi (p=0.0001) KMY’nu olumsuz olarak etkileyen faktörlerdi. Osteoporoz prevalansı okur-yazar olmayan (p=0.0001), gecekonduda yaşayan (p=0.0001), kapalı giyinen (p=0.0001), yetersiz beslenme durumu olan (p<0.03) ve osteoporoz için aile öyküsü bulunan kadınlarda daha yüksek olarak bulundu. Sonuçlar: Gecekonduda yaşamak, okur-yazar olmamak, yüksek doğum sayısı, yetersiz beslenme ve uzun menopoz süresi gibi osteoporoz için iyi bilinen risk faktörlerine ek olarak, kapalı giyinme de düşük KMY için önemli bir etken olabilir. Kapalı giyinen kadınlar düşük KMY ve osteoporoz açısından düzenli olarak taranmalıdır.