ORIGINAL ARTICLE

Endothelium-Dependent Hemostatic Factors in Women with Previous Gestational
Gestasyonel Diyabet Öyküsü Olan Hastalarda Endotel Bağımlı Hemostatik Faktörler
Received Date : 04 Jan 2016
Accepted Date : 15 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3477 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Women with previous gestational diabetes mellitus (pGDM) are at increased risk for developing type 2 diabetes and cardiovascular disorders. The aim of this study was to investigate the levels of endothelium-dependent hemostatic factors in women with pGDM.
Material and Method: Eighty women with pGDM and 40 healthy women with no history of pGDM were included. The levels of glucose, insulin, c-peptide, lipids, C-reactive protein (CRP), and endothelium-dependent hemostatic factors, including plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), von Willebrand factor, fibrinogen, tissue factor (TF), tissue plasminogen activator, and total tissue factor pathway inhibitor (TFPI), were measured.
Results: Women with pGDM had higher levels of CRP (p<0.001), fibrinogen (p=0.001), PAI-1 (p<0.001), TF (p=0.035), and total TFPI (p=0.009) compared to controls. Circulating levels of CRP and PAI-1 were significantly elevated in women with pGDM even after adjustment of body mass index (BMI) (CRP; p=0.022, and PAI-1; p=0.039). PAI-1 levels were positively correlated with BMI (r=0.374, p<0.001), waist-hip ratio (r=0.251, p=0.006), low density lipoprotein -cholesterol (r=0.246, p=0.007), triglyceride (r=0.296, p=0.001), fasting glucose (r=0.339, p<0.001), 2-h. plasma glucose (r=0.247, p=0.007), fasting insulin (r=0.334, p<0.001) and insulin resistance index (r=0.36, p<0.001), and negatively correlated with high-density lipoproteins-cholesterol (r=-0.420, p<0.001) and quantitative insulin sensitivity check index (r=-0.323, p<0.001).
Discussion: Our study shows that women with pGDM exhibit altered levels of endothelium-dependent hemostatic factors which seem to be associated with cardiovascular risk factors.

ÖZET

Amaç: Gestasyonel diyabet (GDM) öyküsü olan kadınlar yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde artmış tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık riski altındadır. Bu çalışmanın amacı, öyküsünde GDM olan kadınlarda endotel fonksiyonların göstergesi olan endotel bağımlı hemostatik föktörleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya seksen GDM öyküsü olan kadın ve gebeliklerinde GDM taraması normal 40 sağlıklı kadın katılmıştır. Tüm kadınların plazma glukoz, insülin, c-peptid, lipid düzeyleri, C-reaktif protein (CRP) ve endotel bağımlı hemostatik faktörler PAI-1, von Willebrand faktörü, doku faktörü (TF), plazminojen aktivatörü, doku faktörü yolu inhibitörü (TFPI) düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: GDM öyküsü olan kadınlarda CRP (p<0,001), fibrinogen (p=0,001), PAI-1 (p<0,001), TF (p=0,035), ve toplam TFPI (p=0,009) kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı. Vücut kitle indeksine (VKİ) göre düzeltildiğinde de CRP ve PAI-1 GDM öyküsü olan kadınlarda yüksek bulundu (CRP: p=0,022, ve PAI-1; p=0,039). PAI-1 seviyeleri VKİ (r=0,374, p<0,001), bel/kalça oranı (r=0,251, p=0,006), düşük yoğunluklu yağ proteini-kolesterol (r=0,246, p=0,007), trigliserid (r=0,296, p=0,001), açlık glukozu (r=0,339, p<0,001), 2. saat plazma glukozu (r=0,247, p=0,007), açlık insülin (r=0,334, p<0,001) ve insülin direnci indeksi (r=0,36, p<0,001) ile pozitif ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler-kolesterol (r=-0,420, p<0,001) ve kantitatif insülin duyarlılığı kontrol indeksi (r=-0,323, p<0,001) ile negatif kolere olduğu saptandı.
Tartışma: Çalışmamız GDM öyküsü olan kadınlardaki artmış endotel bağımlı hemostatik faktörler kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.