ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Effect of Gibberellic Acid on the Levels of Tumor Necrosis Factor-α, Interleukin-4 and Interleukin-10 in Rats
Sıçanlarda Gibberellik Asitin Tümör Nekrozis Faktör-α, İnterlökin-4 ve İnterlökin-10 Düzeylerine Etkisi
Received Date : 29 Jan 2019
Accepted Date : 17 Jul 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-65107 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23;150-157
ABSTRACT
Objective: Gibberellic acid is a plant growth factor. Several studies have demonstrated the effect of gibberellic acid on tumor development. Tumor necrosis factor-α, interleukin-4 and interleukin-10 are important cytokines involved in the regulation or prevention of cancer. The aim of this study was to investigate whether changes in cytokine balance have any role in the tumor-inducing effect of gibberellic acid. Material and Methods: In order to examine the acute and subchronic effect of gibberellic acid, 50 male Wistar rats were divided into five groups. For the subchronic treatments, the first group received 2 mg/kg gibberellic acid, the second group received 20 mg/kg gibberellic acid, and the third group received only the solvent via intraperitoneal injections given three times a week for a 30 days. In the acute treatment group, a single does of either 20 mg/kg gibberellic acid or the solvent alone was administered via intraperitoneal injection, and the tissues were dissected three hours after the injection. Results: During the study period (30 days), both doses of gibberellic acid resulted in a decrease in Tumor necrosis factor- α levels, and a dose-dependent decrease in interleukin- 4 levels was observed. However, no change was observed in interleukin-10 levels. Conclusion: We conclude that gibberellic acid influenced the cytokine balance. The resulting changes may be responsible for the development or advancement of inflammatory diseases and malignancies.
ÖZET
Amaç: Gibberellik asit, bitki büyüme faktörüdür. GA3’ün tümör oluşumuna etkisini gösteren çalışmalar mevcuttur. Tümör nekrozis faktör-α, interlökin-4, interlökin-10 kanser gelişiminde ya da önlenmesinde önemli sitokinlerdir. Bu çalışmanın ana hedefi, Gibberellik asitin tümör oluşturucu etkisinin sitokin dengesindeki değişikliklerin yer alıp almadığının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Gibberellik asitin hem akut hem de subkronik etkilerini incelemek için 50 erkek Wistar sıçan beş gruba bölünmüştür. Subkronik tedavi deneylerinde ilk gruba 2 mg/kg, ikinci gruba 20 mg/kg dozunda Gibberellik asit ve üçünce gruba çözücü intraperitoneal olarak haftada üç gün 30 gün süresince enjekte edilmiştir. Akut tedavi grubunda sadece yüksek doz Gibberellik asit tedavisi (20 mg/kg) ya da çözücü intraperitoneal olarak bir kere verilmiş ve enjeksiyondan 3 saat sonra dokular çıkartılmıştır. Ayrılan serumlarda tümör nekrozis faktör-α, interlökin-4 ve interlökin-10 düzeylerine serumda bakılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada, Gibberellik asite 4 hafta maruz kalmak her iki dozda tümör nekrozis faktör-α düzeyini, doza bağımlı olarak da interlökin-4 düzeyini azaltmıştır. İnterlökin- 10 düzeyinde ise değişiklik gözlenmemiştir. Sonuç: Gibberellik asit sitokin dengesini etkilemektedir. Bu değişiklikler inflamatuar hastalıkların ve malignitelerin gelişimine ya da ilerlemesine katkıda bulunabilmektedir.