ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Effect of Exenatide on Aortic Stiffness and Blood Pressure Parameters
Eksenatidin Aortik Sertlik ve Kan Basıncı Parametreleri Üzerine Etkisi
Received Date : 06 Feb 2017
Accepted Date : 08 Dec 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56552 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:97-103
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: To evaluate the effects of exenatide and insulin glargine on systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure, and aortic stiffness parameters. Materials and Methods: Thirty-four patients with type 2 diabetes who were receiving metformin treatment for at least two months but naive for insulin and incretin based treatments, with body mass index (BMI) = 25-45 kg/m2, were randomized into exenatide a glucagon like peptide-1 (GLP–1) analog and insulin glargine arms and were followed for 26 weeks. Aortic stiffness parameters were calculated using transthoracic echocardiography and hemodynamic data. Body weight and total body fat mass were measured by bioimpedance analysis. Results: There was no significant change in systolic and diastolic blood pressures in both arms. When the effects on aortic stiffness parameters were evaluated there was no significant difference in the baseline and outcome values of both arms. Changes in body weight had a negative correlation with aortic stiffness β index (r=–0.322) and a positive correlation with aortic distensibility (r=0.386). Discussion: Throughout the study period, exenatide and insulin glargine had a neutral effect on blood pressure parameters. Exenatide did not cause any change in aortic stiffness parameters. A 26-week exenatide treatment leads to loss of body weight and fat mass along with glycemic regulation. Body weight and fat mass loss have a positive impact on aortic stiffness indicators.
ÖZET
Amaç: Eksenatid ile insülin glarjinin sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız basıncı ve aortik sertlik parametreleri üzerine etkinliğini değerlendirmek.Gereç ve Yöntemler: Başlangıçta en az 2 ay metformin tedavisi alan, insülin ve inkretin bazlı tedaviler için naif, vücut kitle indeksi (VKİ) =25-45 kg/m2 aralığında olan 34 tip 2 diyabetli hasta, glukagon like peptit-1 (GLP-1) analogu olan eksenatid ve insülin glarjin kollarına randomize edildi. 26 hafta boyunca izlendi. Aortik sertlik ölçümü transtorasik ekokardiografi ve hemodinamik veriler kullanılarak hesaplandı. Vücut ağırlığı ve total vücut yağ kütlesi biyoimpedansla ölçüldü. Bulgular: Her iki çalışma kolunda sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı değişiklik görülmedi. Aortik serlik parametrelerine etkileri değerlendirildiğinde başlangıç ve sonuç değerlerinde anlamlı farklılık tespit edilmedi. Aortik sertlik β-indeksi ile kilo değişimi arasında negatif (r=–0.322) ve aortik distansibilite ile kilo değişimi arasında pozitif korelasyon tespit edildi (r=0.386). Tartışma: Eksenatid ve insülin glarjin çalışma periyodu boyunca kan basıncı parametrelerine nötral etki göstermiştir. Eksenatid aortik sertlik parametrelerinde değişikliğe neden olmamıştır. 26 haftalık eksenatid tedavisi glisemik regülasyon yanında, vücut ağırlığı ve yağ kütlesi kaybına neden olmaktadır. Vücut ağırlığı ve yağ kütlesi kaybı aortic sertlik belirteçlerine olumlu etmektedir.