CASE REPORT

Ectopic Thyroid in the Adrenal Presenting as an Adrenal Incidentaloma
Adrenal İnsidentaloma Olarak Tespit Edilen Adrenal Yerleşim Gösteren Ektopik Tiroid Dokusu
Received Date : 12 May 2015
Accepted Date : 03 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3153 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Adrenal incidentalomas are clinical dilemmas for the clinicians. The work up, to differentiate between malignant and benign lesions, and hyperfunctioning and nonfunctioning lesions is mandatory before the consideration of surgical resection. Ectopic thyroid tissue located in the adrenal gland (ETTAG) is a very rare condition. We report a case of ETTAG presenting with adrenal incidentaloma. A 57-year-old woman was admitted with incidental right adrenal mass. Hormone evaluation showed no hormonal activity. Magnetic resonance imaging revealed a 20x17 mm lobulated solid mass, which contained millimetric hypointense nodular areas consistent with calcifications. Loss of signal intensity on out-of-phase could not be evaluated because of the calcifications. Right adrenalectomy was performed to establish the histopathological diagnosis and to rule out malignancy. Histopathological diagnosis revealed ETTAG. Her medical history was positive for multinodular goiter and bilateral subtotal thyroidectomy 32 years ago. Thyroid ultrasonography showed residual thyroid tissue in both the right and left lobes, and colloid thyroid nodules. Fine needle aspiration biopsy from the nodules revealed benign nodules. The patient has been followed up for six years, and no change in thyroid nodule sizes and no evidence of metastatic foci have been detected. ETTAG would be considered in the differential diagnosis of adrenal mass showing no hormonal activity, especially when magnetic resonance images are not consistent with adrenal adenoma. Long follow-up duration of this case suggests that it was a benign condition.

ÖZET

Adrenal insidentalomalar klinisyenlerin bulmacaları gibidir. Adrenal kitleler için cerrahi rezeksiyon kararı alınmadan evvel; kitlelerin benign-malign ayrımı, hormonal olarak fonksiyon gösterip göstermedikleri ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Adrenal yerleşim gösteren ektopik tiroid dokusu (AYETD) oldukça nadir karşılaşılan durumdur. Bu yazıda adrenal insidentaloma olarak tespit edilen AYETD olgusu sunulmaktadır. Elli yedi yaşındaki kadın hasta sağda tespit edilen adrenal insidentaloma nedeni ile değerlendirildiğinde kitlenin hormonal olarak fonksiyon göstermediği; manyetik rezonans görüntülemede kalsifikasyonlarla uyumlu milimetrik hipointens alanları olan 20x17 mm boyutlarında lobule solid kitle özelliklerine sahip olduğu görüldü. manyetik rezonans görüntülemede kalsifikasyonlar nedeni ile kitlenin sinyal kayıp özellikleri net olarak değerlendirilemedi. Malignensiyi dışlamak ve histopatoljik tanıya ulaşmak amacı ile hastaya sağ adrenalektomi uygulandı. Histopatoljik tanı AYETD olarak raporlandı. Hastanın öyküsünden 32 yıl evvel multinodüler guatr nedeni ile bilateral subtotal tiroidektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Tiroid ultrasonogrofisinde bilateral rezidu tiroid dokusunun ve kolloid nodüllerinin olduğu görüldü. Nodüllerden yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinde benign özellikler raporlandı. Hastamız altı yıldır izlenmektedir. İzlem süresinde tiroid nodüllerinin boyut ve özelliklerinde fark olmadığı görüldü ve herhangi bir metastatik alan tespit edilmedi. AYETD tanısı, hormonal olarak fonksiyon göstermeyen ve MRG özellikleri tipik adrenal adenom ile uyumlu olmayan adrenal insidental kitlelerin ayırıcı tanısında akla gelmelidir. Hastamızın uzun izlem süresi ve tecrübemiz AYETD’sinin benign olay olduğunu düşündürmektedir.