ORIGINAL ARTICLE

Does Glucagon-Like Peptide-1 Have a Role in the Etiopathogenesis of Gestational Diabetes?
Glukagon Benzeri Peptit-1 Gestasyonel Diyabet Etiyopatogenezinde Bir Role Sahip mi?
Received Date : 17 Mar 2015
Accepted Date : 15 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3079 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to evaluate glucagon-like peptide-1 (GLP-1) levels, lipid parameters, thyroid-stimulating hormone (TSH), c peptide and glycated hemoglobin (A1C) values in pregnant women at high-risk for gestational diabetes mellitus (GDM).
Material and Method: In this cross-sectional study, we included pregnant women at high-risk for GDM who attended the endocrinology and metabolic diseases outpatient clinics at İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital between January 2013 and April 2013. Twenty pregnant women with GDM and eleven without GDM participated in the study. The dependent variable in the study was GDM that was evaluated by 75 mg oral glucose tolerance test (OGTT). Independent variables were the levels of glucose, A1C, insulin, c-peptide, GLP-1, TSH, and lipid parameters, all evaluated in fasting blood samples. Besides, glucose, insulin, c-peptide, GLP-1 levels during OGTT were also evaluated in blood samples collected at 60 and 120 minutes.
Results: While fasting insulin levels were statistically significantly higher among women with GDM, there was no statistically significant difference in the levels at 60 and 120 minutes between the two groups. There was no significant difference in fasting c-peptide levels and c-peptide levels at 60 minutes during OGTT between the two groups, however, c-peptide levels at 120 minutes were higher in women with GDM. The women with GDM was found to have lower fasting GLP-1 levels than women without GDM. Although it was not significant, GLP-1 levels at 60 and 120 minutes were also lower among women with GDM.
Discussion: A decrease in GLP-1 levels may have a role in the etiopathogenesis of GDM and type 2 diabetes mellitus.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı gestasyonel diyabet mellitus (GDM) açısından yüksek riskli gebelerde glukagon benzeri peptit (GLP-1) seviyelerini, lipit parametrelerini, tiroid stimüle edici hormon (TSH), c peptid, insülin ve glikolize hemoglobin (A1C) düzeylerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmadaki olguları Ocak-Nisan 2013 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran GDM riski yüksek olan gebeler oluşturmaktadır. Çalışmaya GDM olan 20 ve GDM olmayan 11 gebe kabul edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni GDM’ye sahip olmaktır ve 75 mg oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile değerlendirilmiştir. Bağımsız değişkenler glukoz, A1C, insülin, c-peptit, GLP-1, lipit parametreleri ve tiroid stimule edici hormon düzeyleridir. Bağımsız değişkenlerin tümü açlık kan örneğinde çalışılırken insülin, c-peptit ve GLP-1 düzeyleri ayrıca oral glukoz yükleme testinin 60. ve 120. dakikalarında da değerlendirilmiştir.
Bulgular: Açlık insülin düzeyleri GDM’li gebelerde daha yüksek iken OGTT’nin 60. ve 120. dakikalarında farklılık gözlenmedi. GDM’si olan ve olmayan gebelerde açlık ve 60. dakika c-peptit düzeyleri arasında fark gözlenmemesine karşın 120. dakika değeri GDM’si olan kadınlarda daha yüksekti. Lipid düzeyleri açısından GDM olan ve olmayan gebeler arasında farklılık izlenmedi. A1C düzeyleri GDM’li olanlarda daha düşük saptandı. Açlık GLP-1 düzeyleri GDM’li kadınlarda anlamlı olarak daha düşük saptandı. Bu düşüklük 60. ve 120. dakikalarda da devam etmesine karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Tartışma: GLP-1 seviyelerindeki azalma tip 2 diyabette olduğu gibi GDM etiyopatogenezinde de rol oynuyor olabilir.