ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Does Acquired Hypothyroidism Affect the Hearing Functions?
Kazanılmış Hipotiroidizm İşitme Fonksiyonlarını Etkiler mi?
Received Date : 07 Mar 2015
Accepted Date : 22 Aug 2015
Doi: 10.4274/tjem.3051 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: It is well known that congenital hypothyroidism can cause hearing loss. However, conflicting results were found in studies investigating hearing functions in acquired hypothyroidism. Therefore, we evaluated the audiometric findings in patients with acquired hypothyroidism.
Material and Method: The study included 58 patients with hypothyroidism and age- and gender-matched 34 healthy controls. Twenty eight (48.27%) patients had subclinical hypothyroidism, and 30 (51.73%) had obvious hypothyroidism. All subjects had a normal otoscopic examination and tympanometry. Pure tone audiometry at 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, and 8000 Hertz (Hz) was performed in both groups. Blood pressure measurements and the levels of plasma electrolytes, lipids and vitamin B12 were available in all subjects.
Results: Hypothyroidism group and control group were similar with respect to systolic and diastolic blood pressures and plasma glucose, lipid, vitamin B12, calcium, sodium, potassium, and chloride levels. Significantly higher audiometric thresholds (dB) at 250 (10 (0-45) vs. 5 (0-15), p<0.001) and 500 Hz (10 (0-40) vs. 10 (-5-15), p=0.003) were recorded in hypothyroid patients compared to that in healthy controls. Hearing thresholds at 250 and 500 Hz correlated positively with thyroid-stimulating hormone (TSH), and negatively with free triiodothyronine and free thyroxine. Subclinical hypothyroid patients had a higher hearing threshold at 250 Hz than healthy controls (p=0.001).
Discussion: Our study demonstrated that hearing ability decreases in hypothyroidism, even in subclinical hypothyroidism. The changes in TSH and thyroid hormone levels seem to be directly related to the hearing loss in this population of patients.

ÖZET

Amaç: Konjenital hipotiroidizmin işitme kaybına neden olabileceği iyi bilinmektedir. Ancak, kazanılmış hipotiroidizmde işitme fonksiyonlarını araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Biz kazanılmış hipotiroidisi olan hastaların odyometrik bulgularını inceledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ve cinsiyet dağılımları benzer olan 58 primer hipotiroidili hasta ile 34 sağlıklı kişi alındı. Yirmi sekiz (%48,27) hastada subklinik hipotiroidizm, 30 (%51,73) hastada aşikar hipotiroidizm mevcuttu. Tüm katılımcıların otoskopik ve timpanometrik muayeneleri normaldi. Grupların saf ses odyometride 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hertz’de (Hz) işitme eşikleri (dB), kan basınçları ve plazma elektrolit, lipit, vitamin B12 düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: Hipotiroidi ve kontrol grupları sistolik ve diastolik kan basıncı, plazma glukoz, lipit, vitamin B12, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor düzeyleri açısından benzerdi. Odiyometride 250 (10 (0-45) ve 5 (0-15), p<0,001) ve 500 (10 (0-40) ve 10 (-5-15), p=0,003) Hz’de işitme eşikleri hipotiroidili hastalarda sağlıklı kontrol grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı yüksekti. Korelasyon analizinde 250 ve 500 Hz’de işitme eşiklerinin tiroid uyarıcı hormon (TSH) ile pozitif korelasyon, serbest trliyodotironin ve serbest tiroksin düzeyleri ile negatif korelasyon gösterdiği tespit edildi. Subklinik hipotiroidili hastalarda 250 Hz’de işitme eşiği kontrol grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p=0,001).
Tartışma: Çalışmamız hipotiroidili hastalarda, subklinik hipotiroidizmli olsalar bile, işitme eşiklerinin yükseldiğini yani işitme fonksiyonlarının bozulduğunu ortaya koymuştur. Bu hasta popülasyonunda, TSH ve tiroid hormon düzeylerindeki değişimler işitme azalması ile doğrudan ilişkili görünmektedir.