ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Do TSH Levels in Euthyroid Patients have an Impact on the Prevalence of Metabolic Syndrome
Ötiroid Hastalarda TSH Düzeyi Metabolik Sendrom Sıklığını Etkiler mi?
Received Date : 26 May 2014
Accepted Date : 02 Feb 2015
Doi: 10.4274/tjem.2610 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Our objective in this study was to investigate the prevalence of metabolic syndrome in two different group of patients who had a thyroid-stimulating hormone (TSH) level within normal limits.
Material and Method: Three hundred and fifty patients, who presented to Aksaray Public Hospital, Endocrinology and Metabolism Diseases Outpatient clinic and who had no thyroid disease, were included in the study. The patients were divided into two groups according to TSH levels. Group 1 had a TSH level of <2.5 mIU/L and group 2 had a TSH level of >2.5 mIU/L. The prevalence of metabolic syndrome, insulin resistance and lipid parameters were investigated in both groups.
Results: A total of 350 patients were included in the study. Group 1 included 229 (65.5%) patients and group 2 included 121 (34.5%) patients. The prevalence of metabolic syndrome was found to be 112/229 (48%) in group 1 and 55/121 (45%) in group 2. There was no statistically significant difference between the two groups (p>0.05). FT3 level was found to be positively correlated with hip circumference (r=0.10, p=0.04), weight (r=0.12; p=0.016) and waist circumference (r=0.13; p=0.014). FT4 level was found to be positively correlated with height (r=0.12, p=0.02).
Discussion: TSH level was not found to be correlated with the prevalence of metabolic syndrome (p>0.05). The prevalence of metabolic syndrome was found to be similar in both groups. Turk Jem 2015; 19: 34-37

ÖZET

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyi normal sınırda ve birbirinden farklı iki grupta metabolik sendrom sıklığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Aksaray Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine başvuran tiroid hastalığı olmayan 350 hasta çalışmaya alındı. Hastalar TSH düzeylerine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1: TSH <2,5 IU/dl ve grup 2: TSH >2,5 IU/dl olarak ayrıldı. Her iki grupta metabolik sendrom sıklığı, insülin direnci, lipid parametreleri araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 350 hasta alındı. Grup 1’de 229 (%65,5) hasta, grup 2’de 121 (%34,5) hasta vardı. Grup 1’de metabolik sendrom sıklığı 112/229 (%48), grup 2’de metabolik sendrom sıklığı 55/121 (%45) olarak tesbit edildi. İki grup arasında anlamlı istatistiksel fark yoktu (p>0,05). ST3 düzeyi kalça çevresi (r=0,10, p=0,04), kilo (r=0,12, p=0,016) ve BÇ (r=0,13, p=0,014) ile pozitif korele bulundu. sT4 düzeyi boy ile pozitif korele (r=0,12, p=0,02) bulundu.
Tartışma: TSH düzeyi metabolik sendrom sıklığı ile korele bulunmadı (p>0,05). Her iki grupta metabolik sendrom sıklığı benzer bulundu. Turk Jem 2015; 19: 34-37