ORIGINAL ARTICLE

Diagnostic and Prognostic Value of TSH Levels in Differentiated Thyroid Cancers
Diferansiye Tiroid Kanserinde TSH Düzeyinin Tanısal ve Prognostik Değeri
Doi: 10.4274/tjem.2475 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The frequency of thyroid surgery for suspected malignancy but with a benign result in pathological examination is increasing in recent years. For this reason, additional preoperative markers are needed for increasing the sensitivity for evaluating the preoperative malignancy risk of thyroid nodules. In this study, we aimed to evaluate the diagnostic value of serum TSH levels for determining the differentiated thyroid cancers (DTC) and to identify a proper cut-off value if relevant association is present.
Material and Method: Our study included 380 patients who underwent thyroidectomy due to nodular goiter in our hospital between 01.01.2012 and 01.06.2013 retrospectively. 201 patients who were diagnosed with DTC constituted the study group, and 179 consecutive patients with a benign pathology result were included as controls. Patients who had overt hyperthyroidism or hypothyroidism and was taken medicines that affect TSH level were excluded.
Results: There were no significant differences between the two groups in terms of age, sex, and family history of thyroid disease. Preoperative TSH levels were 1.66 mIU/lt and 1.59 mIU/lt in patients with DTC and controls, respectively (p=0.641). There was no correlation between TSH and tumor size, and no relationship between TSH and capsular invasion, vascular invasion, extrathyroidal invasion and lymph node metastasis.
Discussion: In our study, no relationship was found between preoperative TSH level and DTC. In addition, there was no relationship between TSH and bad prognostic parameters. Turk Jem 2014; 1: 1-4

ÖZET

Amaç: Günümüzde giderek artan sıklıkta malignite şüphesi nedeni ile yapılan ancak patoloji sonucu benign saptanan tiroid operasyonları yapılmaktadır. Bu nedenle tiroid nodüllerinin preoperatif malignite riskini değerlendirmek için sitoloji ile birlikte duyarlılığını arttıracak ek preoperatif belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada diferansiye tiroid karsinom tanısı alan hastaların preoperatif serum TSH düzeyinin diferansiye tiroid kanseri için tanısal değerini araştırmak ve anlamlı ilişki varsa uygun bir tanısal eşik değer saptamak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 01.01.2012- 01.06.2013 yılları arasında hastanemizde tiroidektomi yapılıp patoloji sonucu diferansiye tiroid kanseri (DTK) saptanan 201 hasta ve patoloji sonucu benign saptanan 179 birey kontrol grubu olarak dahil edildi. Aşikar hipotiroidi veya hipertiroidi olan hastalar ve tiroid fonksiyonlarını etkileyen ilaç tedavisi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Çalışmamıza alınan iki grup arasında yaş, cinsiyet ve ailede tiroid kanseri öyküsü açısından fark yoktu. Diferansiye tiroid kanseri olan hastalarda preoperatif TSH düzeyi (TSH: 1,66 mIU/lt) kontrol grubu (TSH: 1,59 mIU/lt) ile benzer saptandı (p=0,641). Ayrıca tiroid kanseri olan grupta TSH düzeyi ile tümör boyutu, kapsül invazyonu, damar invazyonu, ekstratiroidal yayılım ve lenf nodu tutulumu arasında ilişki saptanmadı.
Tartışma: Çalışmamızda TSH düzeyi ile DTK arasında ilişki bulunamamıştır. Ayrıca tiroid kanseri olan grupta TSH düzeyi ile kötü prognostik belirteçler arasında ilişki saptanmadı. Turk Jem 2014; 1: 1-4