CASE REPORT

Diabetic Foot Due to Aeromonas Hydrophila and Pseudomonas Oryzihabitans: A Case Report
Aeromonas Hydrophila ve Pseudomonas Oryzihabitansın Yol Açtığı Diabetik Ayak: Olgu Sunumu
Received Date : 17 Nov 2013
Accepted Date : 21 Feb 2014
Doi: 10.4274/tjem.2420 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Foot infections are the most common cause of amputations in diabetic patients. The main predisposing reasons for the development of foot ulcers and subsequent infection in diabetic patients are sensory neuropathy, vascular insufficiency and immune system abnormalities due to hyperglycemia. Limb-threatening infections are often polymicrobial. Staphylococcus aureus, group B streptococci, enterococci and facultative gram-negative bacilli are the most common pathogens. Here, we present two cases of diabetic foot infected by extremely rare microorganisms: Aeromonas hydrophila, and Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans. Turk Jem 2014; 18: 100-102

ÖZET

Diabetik hastalarda ayak enfeksiyonları en sık ampütasyon nedenidir. Ayak ülseri ve ardından enfeksiyon gelişmesinde başlıca hazırlayıcı nedenler sensitif nöropati, vasküler yetmezlik ve hiperglisemi nedeniyle immun sistem anormallikleridir. Ekstremiteyi tehdit eden enfeksiyonlar genellikle Staphylococcus aureus, Group B streptokoklar, enterokoklar ve fakültatif Gram negatif basiller gibi polimikrobial etkenlerdir. Burada biz çok nadir olarak diabetik ayak nedeni olan Aeromonas hydrophila, and Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans ile enfekte olmuş 2 olguyu sunduk. Turk Jem 2014; 18: 100-102