ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Dapagliflozin-Induced Vulvovaginitis in an Atopic Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diabetes Mellituslu Atopik Hastada Dapagliflozin Kaynaklı Vulvovajinit
Received Date : 24 Jan 2017
Accepted Date : 18 Jun 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56553 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:213-216
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Dapagliflozin, an oral anti-diabetic agent, is a recently discovered sodium-glucose co-transporter receptor-2 inhibitor, which improves glycemic control by facilitating the renal excretion of glucose. Urinary and genital tract infections are common in type-2 diabetes mellitus. Vulvovaginal candidiasis is an infection of the vaginal vestibular area. We present a case of vulvovaginal candidiasis associated with the use of dapagliflozin. A 48-years-old female patient having type-2 diabetes mellitus for the past eight years was admitted to our outpatient clinic. Her medical history was remarkable for atopic dermatitis. She was using metformin and sulfonylurea. Her hemoglobin A1c was 7.8%. A daily dose of 10 mg dapagliflozin was added to her treatment. On the 12th day of dapagliflozin therapy, she noted vulvovaginal pruritus, which was reported three days later, after the symptoms worsened. Physical examination revealed widespread erythema on vulvar, vaginal, and perineal regions of the genitourinary area. The vaginal culture was positive for Candida albicans. Thus, the patient was diagnosed with vulvovaginal candidiasis. The symptoms of vulvovaginal candidiasis were managed through the topical application of clotrimazole. Three days later, the clinical manifestations worsened, and dapagliflozin was discontinued. This led to the regression in signs and symptoms of vulvovaginal candidiasis. Hence, an appropriate diagnosis and management of vulvovaginal candidiasis were essential to provide optimal genital and metabolic health. We believe that this case will be highly relevant among atopic patients at potential risk of vulvovaginal candidiasis and recommend that a drug withdrawal may be considered in such patients.
ÖZET
Dapagliflozin, sodyum-glukoz kotransporter reseptör-2 inhibitorü olarak adlandırılan yeni geliştirilmiş bir oral antidiyabetik ajan olup; glisemik kontrolü, glukozun böbreklerden geri emilmesini inhibe edip glukozürik etki göstererek sağlamaktadır. Tip 2 diabetes mellitus seyrinde üriner ve genital enfeksiyonlar sıklıkla görülmektedir. Vulvovajinal kandidiyaz vajinal vestibüler alanın infeksiyonu ile karakterizedir. Çalışmamızda dapagliflozin kullanımı ile ilişkili bir vulvovajinal kandidiyaz olgusu sunulmaktadır. Kırk sekiz yaşındaki, sekiz yıllık Tip 2 diabetes mellitus öyküsü olan kadın hasta polikliniğimize kabul edildi. Öz geçmişinde atopik dermatit öyküsü mevcuttu. Hemoglobin A1c %7,8 idi. Metformin ve sülfonilüre tedavisi almakta iken tedavisine günlük dapagliflozin 10 mg eklendi. Dapagliflozin tedavisinin 12. gününde vulvovajinal pruritus şikâyeti olup, bundan üç gün sonra şikâyetlerinde artış meydana geldi. Fizik muayenesinde, genitoüriner alanın vulvar, vajinal ve perineal bölgelerinde geniş eritem saptandı. Vajinal kültüründe Candida albicans üremesi saptanıp, vulvovajinal kandidiyaz tanısı konuldu. Topikal klotrimazol ile vulvovajinal kandidiyazis tedavisi yapıldı. Ancak, tedavi başladıktan üç gün sonrasında klinik bulgularında kötüleşme olması üzerine dapagliflozin tedavisi kesildi. Topikal klotrimazol tedavisine devam edildikten sonra vulvovajinal kandidiyazis belirti ve bulguları geriledi. Optimal genital ve metabolik iyileşmeyi sağlamak için vulvovajinal kandidiyazisin uygun tanı ve tedavisi şarttır. Vulvovajinal kandidiyazis için potansiyel risk taşıyan atopik hastalarda ilaç bıraktırmanın yararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.