ORIGINAL ARTICLE

Cytologic Comparison Between Growing and Non-growing Benign Thyroid Nodules Evaluated Using Two Different Growth Criteria
İki Farklı Büyüme Kriterine Göre Büyüyen ve Büyümeyen Benign Nodüllerin Sitolojik Karşılaştırması
Received Date : 25 Nov 2017
Accepted Date : 28 Feb 2018
Doi: 10.25179/tjem.2017-58819 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:16-20
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Thyroid nodules are frequent in the adult population. Thyroid fine-needle aspiration biopsy is performed for diagnosing cancerous nodules. It is suggested that biopsy-proven benign thyroid nodules should be followed up clinically, and if they grow, rebiopsy should be performed. However, certain growth criteria have not yet been defined. Material and Methods: We retrospectively reviewed thyroid fine-needle aspiration records of all patients at Dokuz Eylül University Hospital between January 2006 and June 2009. The nodules that underwent second biopsies were evaluated using two different growth criteria: at least 50% increase in the nodule maximal diameter and 20% increase in at least two nodule dimensions with a minimal increase of 2 mm. Results: From a total of 4217 thyroid nodules, we evaluated the cytological results of 117 benign thyroid nodules, which underwent follow-up biopsies. No significant difference was observed in the cytological results of the growing group (n:21), which had at least 50% increase in the maximal nodule diameter, and the non-growing group (n:96) (p=0.999). In addition, using the growth criteria of 20% increase in at least two nodule dimensions with a minimal increase of 2 mm, no significant difference was observed in the cytological results of the growing (n:47) and non-growing (n:70) benign thyroid nodules (p=0.700). Conclusion: According to two different growth criteria, the growth of a benign nodule is not an additional risk factor for cancer.
ÖZET
Amaç: Tiroid nodülü erişkinlerde sık görülür. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroid nodülünde kanser varlığını araştırmak amaçlı kullanılır. Biyopsi ile benign oldukları saptanan nodüllerin klinik olarak izlenmesi, büyüme tespit edildiğinde yeniden biyopsi alınması önerilmektedir. Fakat net bir büyüme kriteri belirlenmemiştir. Gereç ve Yöntemler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Ocak 2006-Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanan TİİAB kayıtları geriye dönük olarak incelendi. İkinci bir TİİAB yapılmış olan benign nodüllerin izlemdeki büyümeleri iki farklı büyüme kriteri kullanılarak (en büyük nodül çapında %50 ve ya üzerinde artış, nodülün en az iki çapında -2 mm’den az olmamak üzere- %20 veya üzerinde artış) değerlendirildi. Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılan 4217 tiroid nodülden izlem biyopsileri olan benign nodüller incelemeye alındı. İzlemde maximum çapta %50 ve üzerinde artışa göre büyüyenle (n: 21), bu kritere göre büyümeyen (n:96) benign nodüller incelendiğinde aralarında anlamlı sitolojik fark saptanmadı (p=0.999). Benzer şekilde nodülün en az iki çapında –iki mm’den az olmamak üzere %20 ve üzerinde boyut artışı saptanan nodüllerle (n:47), bu kritere göre büyümeyenler (n:70) arasında anlamlı sitolojik fark saptanmadı (p=0.700). Sonuç: Çalışmada kullanılan iki farklı büyüme kriterine göre benign nodüllerin izlemde büyümesi kanser varlığı için ek risk oluşturmamıştır.