ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Cystic Fibrosis Related Diabetes: A Case Report
Kistik Fibrozis İlişkili Diyabetes Mellitus Vakası
Doi: 10.4274/Tjem.1996 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The incidence of cystic fibrosis-related diabetes (CFRD) has increased, since the life expectancy of cystic fibrosis (CF) patients continues to improve. CFRD increases the mortality in patients, because of the negative impacts of CFRD on pulmonary functions. Knowledge of the pathogenesis and course of the disease is essential to administer the appropriate therapy. A thirty-one-year-old CFRD patient, who had hypoglycemia and weight loss under the calorie restriction diet and basal insulin therapy, was admitted to the Endocrinology Department for revision of her therapy. A high-calorie diet considering increased energy demand and multiple insulin injections according the carbohydrate counting were administered to the patient. She gained weight and target blood glucose levels were achieved as a result of this therapy. We present the first case with CFRD followed in our clinic with the review of the literature about the pathogenesis, course and therapy of this disease to draw attention to a special kind of diabetes, which we will encounter more frequently. Turk Jem 2012; 16: 74-8

ÖZET

Kistik fibrozis ilişkili diyabetes mellitus (KFİDM), kistik fibrozisli (KF) hastalarda sağ kalımın artması sonucunda artık daha sık rastlanan bir durumdur. KFİDM pulmoner fonksiyonlarda neden olduğu komplikasyonlardan dolayı, KF hastalarında mortaliteyi önemli derecede artırmaktadır. Doğru tedavinin uygulanması için hastalığın patogenezinin ve seyrinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Otuz bir yaşında KFİDM tanısı alan hasta, uygulanan kalorisi kısıtlanmış diyet ve bazal insulin tedavileri altında kilo kaybının olması ve hipoglisemilerinin olması nedeni ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniğine tedavisinin tekrar düzenlenmesi amacı ile yatırılmıştır. Artmış enerji ihtiyacı dikkate alınarak uygulanan yüksek kalorili diyet ve karbonhidrat sayımı yapılarak uygulanan çoklu insülin enjeksiyonu içeren tedavi ile kilo alımı sağlanan hastada hedef kan şekerleri değerlerine de ulaşılmıştır. Bu yazıda kliniğimizde ilk kez takip ettiğimiz KFİDM vakasını, hastalığın patogenezi, tedavisi ve seyrini literatür derlemesi ile birlikte sunarak; zaman içinde daha çok karşılaşmayı beklediğimiz diyabetin bu özel tipine dikkat çekmeyi planladık. Türk Jem 2012; 16: 75-8