ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Comparison of Papillary Thyroid Microcarcinoma and Carcinoma - Original Article
Comparison of Papillary Thyroid Microcarcinoma and Carcinoma - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
The aim of this study is to evaluate some preoperative and postoperative clinical and histopathological characteristics of patients with papillary thyroid microcarcinoma (PTMC). We also compared these features with papillary thyroid carcinoma greater than 1 cm (PTC). 
Materials and Methods: We reviewed the clinical data of 224 patients who were diagnosed and treated for papillary thyroid carcinoma. Both the preoperative and postoperative features of patients were assessed. There were 132 patients with PTMC and 92 patients with PTC.
Results: The mean age and the incidence of hyperthyroidism were higher in patients with PTMC compared to patients with PTC. There were also a higher number of patients operated for benign lesions in PTMC group. In histopathologic examination, mean tumor diameter was 5.8±2.8 mm in PTMC patients. Although, we found capsular invasion in 17.4%, vascular invasion in 1.5%, extrathyroidal extension in 3%, lymph node involvement in 3.8% and multifocality in 18.9% of PTMC patients, these percentages were significantly lower than in PTC patients. Tumor was detected incidentally in 37.1% and nonincidentally in 62.9% of PTMC patients. No significant difference was present between incidental and nonincidental PTMC in terms of age, sex, and histopathological findings. Anyway, tumor diameter was greater in nonincidental PTMC compared to incidental PTMC.
Conclusions: Histopathological features of incidental and nonincidental PTMC did not differ, while there was a significant difference between PTMC and PTC in terms of tumoral characteristics. However, particularly multifocality and capsular invasion were present in a considerable number of PTMC patients. We suggest that patients with PTMC should also be managed like patients with PTC. Turk Jem 2009; 13: 47-51
Key words: Papillary thyroid carcinoma, papillary thyroid microcarcinom

Özet
Amaç:
Bu çalışmada papiller tiroid mikrokarsinomlu (PTMK) hastalardaki bazı klinik ve histopatholojik özellikleri değerlendirdik ve bu özellikleri 1 santimetrenin üzerindeki papiller tiroid kanserleri (PTK) ile karşılaştırmayı amaçladık.  
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya papiller tiroid kanseri tanısı ile takip edilen 224 hasta alındı. Bu hastaların hem operasyon öncesi hem de operasyon sonrası klinik ve histopatolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya PTMK’sı olan 132 hasta, PTK’sı olan 92 hasta dahil edildi.  
Bulgular: PTMK’lı hastalarda ortalama yaş, hipertiroidizm sıklığı ve benign sitoloji ile operasyona verilen hasta sayısı PTK’lı hastalara oranla anlamlı şekilde fazlaydı. Histopatolojik incelemede PTMK grubunda tümör çapı ortalama 5,8±2,8 mm olarak bulundu. PTMK’lu hastaların %17,4’ünde kapsül invazyonu, %1,5’inde damar invazyonu, %3’ünde ekstratiroidal yayılım, %3,8’inde lenf bezi tutulumu ve %18,9’unda multifokalite saptanmasına karşın bu oranlar PTK’lı hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı şekilde daha düşüktü. İnsidental (%37,1) ve non-insidental (%62,9) PTMK arasında yaş, cinsiyet ve tümörün histopatolojik bulguları açısından anlamlı fark görülmedi. Bununla birlikte, noninsidental PTMK’da tümör çapı insidental olana oranla daha büyüktü.
Sonuç: İnsidental ve noninsidental PTMK’lı hastalarda histopatolojik özellikler benzer iken, PTMK ve PTK’lı hastalar arasında tümör özellikleri açısından anlamlı fark mevcuttu. Fakat PTMK’lı hastalarda özellikle multifokalite ve kapsüler invazyon göz ardı edilemeyecek oranda saptandı. Biz PTMK’lı hastaların da PTK’lı hastalar gibi tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk Jem 2009; 13: 47-51
Anahtar kelimeler: Papiller tiroid kanseri, papiller tiroid mikrokanseri

ÖZET

Abstract
Objective:
The aim of this study is to evaluate some preoperative and postoperative clinical and histopathological characteristics of patients with papillary thyroid microcarcinoma (PTMC). We also compared these features with papillary thyroid carcinoma greater than 1 cm (PTC). 
Materials and Methods: We reviewed the clinical data of 224 patients who were diagnosed and treated for papillary thyroid carcinoma. Both the preoperative and postoperative features of patients were assessed. There were 132 patients with PTMC and 92 patients with PTC.
Results: The mean age and the incidence of hyperthyroidism were higher in patients with PTMC compared to patients with PTC. There were also a higher number of patients operated for benign lesions in PTMC group. In histopathologic examination, mean tumor diameter was 5.8±2.8 mm in PTMC patients. Although, we found capsular invasion in 17.4%, vascular invasion in 1.5%, extrathyroidal extension in 3%, lymph node involvement in 3.8% and multifocality in 18.9% of PTMC patients, these percentages were significantly lower than in PTC patients. Tumor was detected incidentally in 37.1% and nonincidentally in 62.9% of PTMC patients. No significant difference was present between incidental and nonincidental PTMC in terms of age, sex, and histopathological findings. Anyway, tumor diameter was greater in nonincidental PTMC compared to incidental PTMC.
Conclusions: Histopathological features of incidental and nonincidental PTMC did not differ, while there was a significant difference between PTMC and PTC in terms of tumoral characteristics. However, particularly multifocality and capsular invasion were present in a considerable number of PTMC patients. We suggest that patients with PTMC should also be managed like patients with PTC. Turk Jem 2009; 13: 47-51
Key words: Papillary thyroid carcinoma, papillary thyroid microcarcinom

Özet
Amaç:
Bu çalışmada papiller tiroid mikrokarsinomlu (PTMK) hastalardaki bazı klinik ve histopatholojik özellikleri değerlendirdik ve bu özellikleri 1 santimetrenin üzerindeki papiller tiroid kanserleri (PTK) ile karşılaştırmayı amaçladık.  
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya papiller tiroid kanseri tanısı ile takip edilen 224 hasta alındı. Bu hastaların hem operasyon öncesi hem de operasyon sonrası klinik ve histopatolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya PTMK’sı olan 132 hasta, PTK’sı olan 92 hasta dahil edildi.  
Bulgular: PTMK’lı hastalarda ortalama yaş, hipertiroidizm sıklığı ve benign sitoloji ile operasyona verilen hasta sayısı PTK’lı hastalara oranla anlamlı şekilde fazlaydı. Histopatolojik incelemede PTMK grubunda tümör çapı ortalama 5,8±2,8 mm olarak bulundu. PTMK’lu hastaların %17,4’ünde kapsül invazyonu, %1,5’inde damar invazyonu, %3’ünde ekstratiroidal yayılım, %3,8’inde lenf bezi tutulumu ve %18,9’unda multifokalite saptanmasına karşın bu oranlar PTK’lı hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı şekilde daha düşüktü. İnsidental (%37,1) ve non-insidental (%62,9) PTMK arasında yaş, cinsiyet ve tümörün histopatolojik bulguları açısından anlamlı fark görülmedi. Bununla birlikte, noninsidental PTMK’da tümör çapı insidental olana oranla daha büyüktü.
Sonuç: İnsidental ve noninsidental PTMK’lı hastalarda histopatolojik özellikler benzer iken, PTMK ve PTK’lı hastalar arasında tümör özellikleri açısından anlamlı fark mevcuttu. Fakat PTMK’lı hastalarda özellikle multifokalite ve kapsüler invazyon göz ardı edilemeyecek oranda saptandı. Biz PTMK’lı hastaların da PTK’lı hastalar gibi tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk Jem 2009; 13: 47-51
Anahtar kelimeler: Papiller tiroid kanseri, papiller tiroid mikrokanseri