ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Clinical Value of Histogram Analysis Using Gray-Scale Ultrasound Images in Thyroiditis
Tiroiditlerde Gri Skala Ultrason Görüntülerinin Histogram Analizinin Klinik Değeri
Received Date : 21 Nov 2017
Accepted Date : 10 Jan 2018
Doi: 10.25179/tjem.2017-58942 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:7-15
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: The main purpose of this study was to investigate the histogram analysis (HA) in terms of the differential diagnosis of thyroiditis. Material and Methods: A total of 137 cases with a definitive diagnosis of thyroiditis confirmed with clinical and laboratory findings were evaluated in the study. Out of these, 23 cases were diagnosed as Graves’ disease (GD), 94 as Hashimoto’s thyroiditis (HT), and 20 as subacute thyroiditis (SAT), and 34 healthy volunteers were included in this study as a control group. The thyroid and sternocleidomastoid muscle’s (SCM) HA and thyroid-to-SCM echogenicity ratio (TRSCMR) were evaluated. Results: The HA values of thyroid parenchyma and SCM (mean±SD) of patients with GD, HT, SAT, and CG were 83.49±27.91, 71.25±20.93, 70.83±13.94, and 80. 95±20.88, and 52.74±24.11, 58.17±18.67, 67.20±14.71, and 69.32±18.94, respectively. The HAs of thyroid parenchyma of GD, HT, and SAT were not statistically significant. The TRSCMR (mean±SD) of patients with GD, HT, SAT, and CG were 1.85±0.86, 1.29±0.41, 1.09±0.26, and 1.25±0.5, respectively. Compared with the control group, the GD TRSCMRs were higher than the CG TRSCMRs (p<0.0001). Compared with SAT, GD TRSCMRs were higher than SAT TRSCMRs, and these results were statistically significant (p<0.001). Conclusion: This study demonstrated that HA may help in differentiating SAT from GD that show similar appearance on routine ultrasonography.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı tiroiditlerin ayırıcı tanısında histogram analizinin (HA) yerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Klinik ve laboratuar bulgularıyla tiroidit tanısı kesinleşmiş 137 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 23’ü Graves Hastalığı (GH), 94 hasta Hashimoto tiroiditi (HT), 20’si ise Subakut Tiroidit (SAT) tanısı almıştı. Sağlıklı 34 gönüllü ise kontrol grubu (KG) olarak çalışmaya dahil edildi. Tiroid ve sternocleidomastoid kası (SCM) histogram analizleri ile tiroid parankim ekosunun SCM ekosuna oranı (TRSCM) değerlendirildi. Bulgular: GH, HT, SAT, KG olgularının tiroid parankimi ve SCM HA (ortalama± SD) değerleri sırasıyla 83.49 ±27.91, 71.25±20.93, 70.83±13,94, 80.95±20.88 ve 52.74±24.11, 58.17±18.67, 67.20±14.71, 69.32±18.94 şeklindedir. GH, HT ve SAT tiroid parankim HA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. GH, HT, SAT ve KG’nun TRSCMR (ortalama ± SD) değerleri sırasıyla 1.85±0.86, 1.29±0.41, 1.09±0.26 and 1.25±0.5’dir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında GH TRSCMR değerleri KG TRSCMR değerlerinden yüksek, SAT grubunun TRSCMR değerleri ise KG grubunun TRSCMR değerlerinden düşük olup, istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). SAT ve GH tiroiditlerinin TRSCMR değerleri karşılaştırıldığında, GH TRSCMR değerleri SAT TRSCM değerlerinden yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Sonuç: Çalışmamız, ultrasonografide benzer görüntüleme özelliklerine sahip SAT ve GH’ nin ayırıcı tanısının yapılmasında histogram analizinin faydalı olabileceğini göstermiştir.