ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Clinical Management of Insulinomas: A Single Institution’s Experience
İnsülinomaya Klinik Yaklaşım: Tek Merkez Deneyimi
Received Date : 04 Jun 2014
Accepted Date : 28 Aug 2014
Doi: 10.4274/tjem.2613 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Although very rare, insulinomas are the most commonly occurring endocrine tumor of the pancreas. The aim of this study was to review the clinical presentation, diagnostic approach and management of patients with insulinoma.
Material and Method: Twenty-two insulinoma patients  aged between 20 and 79 years were included in the study. The subjects were evaluated according to their clinical presentation, blood biochemistry, imaging studies, operative management, pathological manifestations, postoperative and follow-up outcomes.
Results: We evaluated our medical records of patients who were internalized and underwent a supervised 72-hour fast between 2005-2011 years. Diagnosis of insulinoma was determined in 22 patients [female/male=14/8] by hyperinsuliemia during hypoglycemic episode and was assured in 21 patients with histological investigation after operation. A pancreatic mass was observed on transabdominal ultrasonography or computed tomography in 18 of the 22 [81.8%] patients preoperatively. Postoperative complications, such as postoperative cyst and intra-abdominal infection were observed in six patients.
Discussion: High serum insulin levels during hypoglycemic episode is highly specific for the diagnosis of insulinoma. Ultrasonography and computed tomography appear to be a substantially useful preoperative investigation procedure for localizing a pancreatic adenoma. In unexperienced hands, intraoperative ultrasonography is not highly conclusive procedure for pancreatic tumor localization. Turk Jem 2014; 18: 79-83

ÖZET

Amaç: İnsülinoma nadir olsa da pankreasın endokrin tümörleri içerisinde en sık görülenidir. Bu çalışmanın amacı, insülinomalı hastaların klinik prezentasyonlarının, tanısal yaklaşımlarının ve takiplerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Yaşları 20-79 arasında olan, yirmi iki insülinomalı hastanın klinik prezentasyonları, biyokimyasal ölçümleri, görüntüleme çalışmaları, operasyon yaklaşımları, patolojik buguları, postop dönem ve uzun süreli takipleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: 2005-2011 yılları arasında yatırılmış ve 72 saatlik uzun açlık testi yapılmış hastaların medikal kayıtları incelendi. Hipoglisemi sırasında hiperinsülinizm 22 hastada (kadın/erkek=14/8) saptanarak insülinoma tanısı konulmuş ve 21 hastada operasyon sonrası histolojik değerlendirme yapılmıştır. Preoperatif olarak 22 hastanın 18’de (%81,8) transabdominal ultrasonografi veya tomografi ile pankreasta kitle saptanmıştır. Altı hastada kist ve intraabdominal enfeksiyon gibi postop komplikasyon saptanmıştır.
Tartışma: Hipoglisemik episod esnasında yüksek serum insulin düzeyleri insülinoma tansı için oldukça spesifiktir ve ultrasonografi ve tomografi pankreatik adenomların lokalize edilmesinde kullanışlı preoperatif inceleme yöntemleridir. Deneyimsiz merkezlerde intraoperatif ultrasonografi pankreastaki tümörlerin localize edilmesinde çok uygun değildir. Turk Jem 2014; 18: 79-83