ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Cervical Approach to Substernal Goiter: Do we Need Sternotomy? Cerrahpaşa Experience
Substernal Guatırda Servikal Yaklaşım: Sternotomiye ihtiyacımız var mı? Cerrahpaşa Deneyimi
Doi: 10.4274/Tjem.2344 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the clinical and surgical differences between substernal goiter and non substernal goiter according to institutional experience.
Material and Method: Twenty-nine patients with substernal goiter and 62 randomly chosen non substernal goiter patients from January 2009 to October 2012 were compared retrospectively according to their pre-operative and post-operative data. Cervical approached total thyroidectomy was applied to patients with substernal goiter.
Results: Thirteen of twenty-nine substernal goiter patients were male (44.8%) and 16 were female (55.2%). Body mass index, age, gender in both groups were compared and found to be similar. No post-operative complication was observed. Pathology results revealed malignancy in 24.1% of patients.
Discussion: Patients with substernal goiter can be safely treated through the cervical approach with low complication rates in expert hands. Turk Jem 2013; 17: 116-20

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı substernal uzanımlı tiroid patolojisi olan hastalarla substernal uzanımı olmayan tiroid patolojisi olan hastaların, klinik ve cerrahi farklarını tecrübemize göre değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Ocak 2009 ve Ekim 2012 tarihleri arasında elektif şartlarda substernal uzanımlı tiroid patolojisi olan 29 hastanın, aynı tarihler arasında substernal uzanımlı olmayan tiroid patolojisi olup, rastgele yöntemle seçilmiş 62 hastanın preop ve postop verileri retrospektif karşılaştırılarak yapılmıştır. Substernal guatırlı hastalara servikal yaklaşımlı total tiroidektomi uygulandı.
Bulgular: Substernal guatırı olan 29 hastanın: 13’ü erkek (%44,8), 16’sı kadındır (%55,2). Her iki grup, BMI, yaş, cinsiyet dağılımı baz alınarak karşılaştırılmış; birbirine benzer gruplar olarak değerlendirilmiştir. Hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi. Bu hastaların %24,1’inin patolojisi malign geldi.
Tartışma: Substernal guatırlı hastalar deneyimli cerrahlar tarafından, servikal yaklaşımla güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Turk Jem 2013; 17: 116-20