ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Biphasic Insulin Analogues in Type 2 Diabetes: Expert Panel Recommendations
Tip 2 Diyabette Bifazik Analog İnsülinler: Bir Tedavi Örneği ile Uzman Paneli Görüşleri
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

 

Günümüzde tip 2 diyabet sıklığı pandemi düzeyine ulaşmıştır ve sorunun boyutu gittikçe büyümektedir.  Tip 2 diyabet obeziteye eşlik eden insülin direnci ve beta-hücresi işlevindeki azalma ile giden ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın seyrinde en erken ortaya çıkan bozukluk birinci faz insülin sekresyon defektidir. Tanı koyulduğu sırada, hastalar beta hücresi salgı kapasitesinin yaklaşık yarısını kaybetmiştir. Tip 2 diyabet tedavisinde amaç, insülinin yetersiz salgısı ve/veya insülin direnci sonucu oluşan hiperglisemiyi ortadan kaldırmak, beta hücre harabiyetini/tükenişini yavaşlatmak, eşlik eden diğer metabolik sorunları düzeltmek ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi algoritmalarında yaşam tarzı değişikliği (tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz) ve oral antidiyabetikler (OAD) ile tedavi seçeneklerini izleyen aşamada yer alan insülin, tip 2 diyabette bir yerine koyma tedavisi olarak değerlendirilmektedir. Beta hücre kaybının hastalığın başlangıcından itibaren mevcut olması, insülini, tedavinin daha erken basamaklarında yer alması gereken bir yaklaşım şekline dönüştürmüştür. Hazır karışım insülinler, OADler ile kontrol altına alınamayan hastaların tedavisinde yer alması önerilen tedavi seçeneklerinden biridir. Bu tip insülinler hastanın hem bazal hem de prandiyal insülin ihtiyacını fizyolojiye yakın biçimde karşılamak amacıyla geliştirilmişlerdir. Hazır karışım insan insülinlerinin yerini günümüzde fizyolojik salgıyı daha yakından taklit eden analog insülinler almaktadır. Hazır karışım analog insülinlerden biri olan Bifazik İnsülin Aspart 30, %30 insülin aspart ve %70 protaminlenmiş  insülin aspart içermektedir. İnsülin tedavisinin kişiye özel olması gerektiği konusundaki konsensüs, hekimlerin değişik insülinlerin kullanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bifazik İnsülin Aspart 30 ile tedaviye başlangıç, titrasyon ve intensifikasyon (yoğunlaştırma) ve kullanımı konusunda global bir konsensüs bildirisi yakınlarda yayınlanmış olsa da bu türden kılavuzların yerel gereksinimlerin tamamına cevap vermesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ülkemiz koşullarında Bifazik İnsülin Aspart 30un doğru hastada, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılmasını kolaylaştırmak ve hekimlere yardımcı olmak için bir kılavuz hazırlanması hedeflendi. Mayıs ve Haziran 2010da Türkiyenin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan deneyimli endokrinologlardan oluşan bir uzman paneli tarafından, güncel kanıtları içeren ve yerel gereksinimleri karşılamayı amaçlayan bir kılavuz geliştirildi. Kılavuz, Bifazik İnsülin Aspart 30 ile başlangıç tedavisi, başlanan dozun optimizasyonu ve hastalığın seyri sırasında tedavinin yoğunlaştırılması konularını içermektedir.Daha önce yayınlanan Bifazik İnsülin Aspart 30un başlanması, yoğunlaştırılması, doz bölünmesi, doz eklenmesi ve OADler ile kombinasyonu ile ilgili global kılavuzlar genel olarak uygulanabilir durumda olmasına rağmen özel bazı durumlar da eklenerek kapsamı genişletilmiştir. Bu makalede yer alan kullanım bilgileri bir tavsiye niteliğinde olup bir yönlendirme misyonu taşımamaktadır. Her diyabetlinin tedavisinin bireysel olarak değerlendirmesi gerektiğinden bu rehberdeki önerilerin hekimleri bağlayıcı bir özelliğinin olması söz konusu değildir. Türk Jem 2011; 15: 51-6


Recently, the prevalence of type 2 diabetes has reached pandemic levels all over the world, and the problem is still growing. Type 2 diabetes is a progressive disease, in which insulin resistance and decrease in beta cell function accompany obesity. Early disorder, which ensues in clinical progression of the disease, is the defect of early phase insulin secretion. Patients have already lost approximately half of their beta cell reserve at the time of diagnosis. Aims of type 2 diabetes treatment are to eliminate hyperglycemia caused by insufficient insulin secretion and/or insulin resistance, to slow down beta cell destruction/depletion, to improve concomitant metabolic problems and to prevent complications. In treatment algorithms, insulin is evaluated as a replacement therapy at the following stage after life style changes (medical nutrition therapy, exercise) and oral anti-diabetic drugs (OADs) options. Since beta cell depletion is present at initial stages of the disease, it transforms insulin therapy into an earlier approach in treatment stages. Premixed insulin forms are one of the proposed treatment options in patients with hyperglycemia that is not controlled by OADs. These types of insulins are developed to meet both basal and postprandial insulin requirements of patients. Currently, premixed human insulin forms are replaced by analogue insulin forms, which can mimic the physiological secretion in more acceptable manner. Biphasic analogue insulin is one of the readily available pre-mixed analogue insulin forms, an example of this, Biphasic Insulin aspart 30 which is the one of the premixed analoge insulin forms, contains 30% insulin aspart and 70% protaminated insulin aspart. Consensus recommending the individualized approach in insulin therapy implies that physicians should have more detailed information about the use of different insulin forms. Although a global consensus report about initiation, titration and intensification and the use of Biphasic Insulin Aspart 30 treatment has been published recently, these types of guidelines cannot always respond to all of the local requirements. Therefore, it is aimed to prepare a guideline to facilitate the use of Biphasic Insulin Aspart 30 in the right patient, at the right time and in the right manner, as well as to help the physicians. A guideline, aiming to contain current evidences and to meet local requirements, was developed in May and June 2010 by an expert panel composed of experienced endocrinologists working at different parts of Turkey. The guideline includes initial treatment, optimization of initiation dose, and intensification of  Biphasic Insulin Aspart 30 during the disease progression. Although previously published global guidelines about initiation, intensification, dose division, dose addition and combination of Biphasic Insulin Aspart 30 with OADs is in applicable situation in general, the content is enlarged by adding some special conditions. Administration information presented in this article forms simply a suggestion rather than a strict recommendation. Since the treatment of every diabetic patient should be individualized, suggestions of this guideline do not have any obligatory power on physicians. Turk Jem 2011; 15: 65-70

ÖZET