CASE REPORT

Atypical Presentation of Paget’s Disease of Bone: A Case Report
Atipik Prezentasyonlu Bir Kemiğin Paget Hastalığı Olgusu: Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2040 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Paget’s disease of bone (PDB) is characterized by increased bone turnover and generally affects the skeleton extensively. The diagnosis is usually made with coincidentally detected high alkaline phosphatase (ALP) levels and/or suspicious x-rays during screening for other conditions. 10-15% of cases have normal ALP levels. A 72-year-old male subject was evaluated in the Neurosurgery Outpatient division with a symptom of low back pain. Lumbar magnetic resonance imaging (MRI) detected spondylolisthesis and a lytic lesion in the L4 vertebral body. Screening for possible malignancy revealed no primary tumor site. The serum ALP level was normal. He underwent surgery for probable malignancy and the pathology report revealed PDB. PDB is a benign condition which should be considered in the differential diagnosis of bone metastasis and should be kept in mind that patients can have normal ALP levels and examination of the pathology specimen may give the final diagnosis. Turk Jem 2012; 16: 99-101

ÖZET

Kemiğin Paget hastalığı (KPH) artmış kemik döngüsü ile karakterize olup yaygın bir şekilde iskelet bölgelerini etkileyebilen bir kemik hastalığıdır. KPH tanısı genelde başka hastalıkların araştırılması esnasında yapılan tetkiklerde alkalen fosfataz (ALP) seviyesinin yüksek saptanması ve/veya radyolojik bulgu saptanması sonucu tesadüf eseri konur. Hastaların %10-15’inde ALP düzeyleri normal saptanabilir. Nöroşirurji polikliniğine bel ağrısıyla başvuran, lomber MRG’de spondilolistezis ve L4 vertebrada litik lezyon saptanan 72 yaşında bir erkek hastanın yapılan malignite taramasında herhangi bir odak saptanmadı. ALP düzeyi normal sınırlardaydı. Malignite şüphesiyle opere edilen hastanın patoloji sonucu KPH ile uyumlu saptandı. KPH kemik metastazlarının ayrıcı tansında düşünülmesi gereken bir benign durum olup normal ALP düzeyi ile prezente olabileceği ve patolojik materyalin incelenmesi sonucu tanı alabileceği de akılda tutulmalıdır. Türk Jem 2012; 16: 99-101