ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Association between Serum Osteopontin Levels and Cardiovascular Risk in Hypothyrodism
Hipotiroidide Serum Osteopontin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Arasındaki İlişki
Received Date : 14 May 2015
Accepted Date : 04 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3156 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Cardiovascular effects of hypothyroidism are well known. Osteopontin (OPN) is a new inflammatory marker which was first isolated from the bone. Flow-mediated dilatation (FMD), a noninvasive technique to measure this endothelium-dependent function, has been used in several clinical studies to show cardiovascular risks. The aim of our study was to assess FMD value in hypothyroidism patients and to investigate whether plasma OPN level is a parameter which can predict cardiovascular risks in this group of patients.
Material and Method: This study included 39 patients who had high levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) and 11 healthy euthyroid controls. Plasma TSH, free thyroxine, fibrinogen, high-sensitive C-reactive protein (hsCRP), fasting plasma glucose, total cholesterol (T-chol), low density lipoprotein (LDL), triglyceride and OPN levels were measured at the time hypothyroidism was first detected and after euthyroid state was achieved with levothyroxine treatment. In parallel with these assessments, brachial FMD measurements were also performed.
Results: In hypothyroid patients cardiovascular risk factors such as T-chol, LDL and triglyceride levels were higher than in control group but fibrinogen and hsCRP levels were not different between the groups. OPN levels were similar in patient and control groups, but basal FMD levels were lower in patients with hypothyroidism. After euthyroidism was achieved, OPN levels significantly decreased and FMD levels significantly increased, but a correlation was not detected between these two parameters.
Discussion: Our study did not show a significant correlation between OPN and cardiovascular risk parameters. Further studies are needed to use OPN as a cardiovascular risk marker in hypothyroid patients.

ÖZET

Amaç: Hipotiroidinin kardiyovasküler etkileri iyi bilinmektedir. Osteopontin (OPN), ilk olarak kemikten izole edilmiş olan yeni bir enflamatuvar belirteçtir. Akım aracılı dilatasyon (AAD), çeşitli klinik çalışmalarda kardiyovasküler riski göstermek için kullanılan invaziv olmayan bir tekniktir. Çalışmamızın amacı, hipotiroidi hastalarında AAD’yi değerlendirmek ve bu grup hastalarda kardiyovasküler riski değerlendirmekte plazma OPN düzeyinin bir parametre olarak kullanılıp kullanılmayacağını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeyi yüksek 39 hasta ve 11 sağlıklı kontrol içermekteydi. Hipotiroidi ilk tespit edildiğinde ve levotiroksin tedavisi ile ötiroidi sağlandıktan sonra, plazma TSH, serbest tiroksin, fibrinojen, yüksek duyarlı C-reaktif protein (hsCRP), açlık plazma glukozu, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserid ve OPN düzeyleri ölçüldü. Bu değerlendirmelere ek olarak brakial arterden AAD ölçümü yapıldı.
Bulgular: Hipotiroidi hastalarında total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid gibi kardiyovasküler risk faktörleri kontrol grubundan daha yüksekti, ancak fibrinojen ve hsCRP düzeyleri gruplar arasında farklı değildi. OPN düzeyi, hasta ve kontrol grubunda benzerdi fakat, bazal AAD düzeyi hipotiroidi olan hastalarda daha düşüktü. Ötiroidi sağlandıktan sonra, OPN düzeyleri anlamlı derecede azaldı ve AAD düzeyleri anlamlı derecede arttı fakat bu iki parametre arasında korelasyon saptanamadı.
Tartışma: Çalışmamız OPN ve kardiyovasküler risk parametreleri arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu gösterememiştir. Hipotiroidi hastalarında bir kardiyovasküler risk belirteci olarak OPN kullanımı için ilave çalışmalar gereklidir.