ORIGINAL ARTICLE

Assessment of the Direct Medical Costs of Type 2 Diabetes Mellitus and its Complications in Turkey
Türkiye’de Tip 2 Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Doğrudan Tıbbi Maliyetine İlişkin Değerlendirme
Received Date : 12 Dec 2013
Accepted Date : 09 Jun 2014
Doi: 10.4274/tjem.2441 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: To estimate the direct annual medical costs of Type 2 diabetes and its complications in diagnosed patients in Turkey.
Material and Method: A cost-of-illness model was developed. The prevalence of Type 2 diabetes was derived from the Turkish Diabetes Epidemiology Study, estimated as 13.7% in adults, with one-third of patients previously undiagnosed. Complication costs were extracted from the records of 7095 patients at a Turkish tertiary care hospital in 2009. For each modelled complication, acute phase costs were applied to globally derived incidence rates, and one-year follow-up costs were applied to globally derived prevalence rates. Costs and frequencies of ongoing antihyperglycaemic treatment and disease management were derived from treatment guidelines and Turkish hospital records. Parameter variation was performed.
Results: The cost of Type 2 diabetes in diagnosed patients was estimated at between 11.4 to 12.9 billion Turkish Lira, 1% of Gross Domestic Product. Cardiovascular complications comprised the largest share of total medical costs (between 24.3% and 32.6%), followed by renal complications-related costs (between 25% and 28.3%) and concomitant cardiovascular and antihypertensive medication costs (between 14.2% and 16%). Antihyperglycaemic medications and screening costs comprised between 10.9% to 12.3% and between 4.4% to 5% of total costs, respectively.
Discussion: Type 2 diabetes is a disease burden and economic burden in Turkey; the complications cost is higher than the cost of disease control. For preventing complications, any activities effect positively limited resources and also quality of life. Turk Jem 2014; 2: 39-43

ÖZET

Amaç: Türkiye’de tanı alan hastalarda Tip 2 diyabet ve komplikasyonlarının doğrudan yıllık tıbbi maliyetini hesaplamak çalışmanın amacıdır .
Gereç ve Yöntemler: Hastalık maliyeti modeli çalışmanın metodolojisini oluşturmaktadır. Tip 2 diyabet prevalansı Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışmasından elde edilmiş olup, yetişkinlerde %13,7 olarak tahmin edilmiş, hastaların üçte biri daha önce tanı konulmayan hastalar olarak belirlenmiştir. Komplikasyon maliyeti 2009 yılında Türkiye’deki bir üçüncü basamak hastanede 7095 hastanın kayıtlarından alınmıştır. Modellenen her komplikasyon için global olarak belirlenen insidans hızı akut faz maliyeti ve global olarak belirlenen prevalans hızlarına bir yıllık takip maliyeti eklenmiştir. Devam eden antihiperglisemik tedavi ve hastalık yönetimine ilişkin maliyet ve sıklık verileri tedavi kılavuzları ve Türkiye’deki hastane kayıtlarından elde edilmiştir.
Bulgular: Tanı konulan hastalarda Tip 2 diyabet maliyeti Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde birine karşılık gelen, 11,4 ile 12,9 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Toplam tıbbi maliyetin en büyük kısmını kardiyovasküler komplikasyonlar oluştururken (%24,3 ila %32,6 aralığında), bunu böbrekle ilgili komplikasyon maliyeti (%25,0 ila %28,3 aralığında) ve eş zamanlı kardiyovasküler ve antihipertansif ilaç maliyeti (%14,2 ila %16,0 aralığında) izlemektedir. Antihiperglisemik ilaç ve tarama maliyeti, toplam maliyetin sırasıyla %10,9 ila %12,3 aralığında ve %4,4 ila %5,0 aralığında seyretmektedir.
Tartışma: Türkiye’de Tip 2 diyabet hastalığı önemli bir hastalık yükü olmakla beraber aynı zamanda önemli bir ekonomik yüktür. Hastalığın komplikasyonlara harcanan maliyetinin yüksekliği, hastalığın kontrolüne harcanan miktardan çok daha fazladır. Komplikasyonları önlemek için alınacak önlemler kaynakların atıl kullanılmasının önüne geçecek olup, yaşam kalitesinin de korunmasında önemli rol alacaktır. Turk Jem 2014; 2: 39-43