ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Analysis of Risk Factors of Neck Nodal Metastasis in Patients with Papillary Thyroid Microcarcinoma
Tiroid Papiller Mikrokarsinom Tanısı Alan Hastalarda Boyun Lenf Nodu Metastazlarının Risk Faktörlerinin Analizi
Received Date : 25 Oct 2017
Accepted Date : 06 Apr 2018
Doi: 10.25179/tjem.2017-58632 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:64-71
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the risk factors of neck nodal metastasis on papillary thyroid microcarcinoma patients. Material and Methods: About 123 patients diagnosed with thyroid papillary microcarcinoma, who had undergone total thyroidectomy, between January 2012 and December 2014, were analyzed retrospectively for neck nodal metastasis and distant metastasis risk factors. Laboratory and surgical data were collected for these patients. Other factors such as gender, age, levels of anti-thyroid peroxidase and anti-thyroglobulin antibodies, thyroid stimulating hormone, level of thyroglobulin on thyroid stimulating hormone suppression, size of tumor, presence of capsular invasion, extrathyroidal extension, metastasis of central neck lymph node, vascular invasion, multifocality, bilateral involvement, size of preoperative node, duration of the disease, radioactive iodine therapy, metastasis of lateral neck lymph node and histopathological type were investigated. Results: Among the cases that were studied, there were 104 (84.6%) females and 19 (15.4%) males. Their average age was 48.60±12.05 years and the mean tumor size was 6.06±2.63 mm. In patients with lateral neck lymph node metastasis and capsular invasion, the thyroglobulin levels after thyroid stimulating hormone suppression were higher. The rate of total neck lymph node metastasis was found to be higher in patients with capsular invasion. Furthermore, the Anti-thyroid peroxidase levels were higher in thyroid papillary microcarcinoma patients who did not have lateral lymph node metastasis. Conclusion: The thyroglobulin levels after thyroid stimulating hormone suppression and capsular invasion are important risk factors for neck nodal metastasis, in papillary thyroid microcarcinoma patients.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, papiller tiroid mikrokarsinomlu hastalardaki boyun lenf nodu metastazlarının risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, 2012 Ocak-2014 Aralık tarihleri arasında, kliniğimizde total tiroidektomi yapılmış tiroid papiller mikrokarsinomu tanılı 123 hastada, boyun lenf nodu metastazlarının ve uzak metastazların risk faktörleri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların laboratuar ve cerrahi bilgileri toplanmıştır. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, anti-tiroid peroksidaz antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru, tiroid stimüle edici hormon, tiroid stimüle edici hormon süpresyonda iken tiroglobulin değeri, tümör çapı, kapsüler invazyon, ekstratiroidal yayılım, santral boyun lenf nodu metastazı, vasküler invazyon varlığı, multifokalite, bilateral tutulum varlığı, preoperatif nodülün büyüklüğü, hastalık süresi, radyoaktif iyot tedavisi, lateral boyun lenf nodu metastazı ve histopatolojik tiplere ait veriler toplanmıştır. Bulgular: Vakaların 104 (%84,6)'ü kadın, 19 (%15,4)'u erkek hastalardan oluşmaktadır. Ortalama yaş 48,60±12,05 yıl’dır. Hastalarımızın tümör çapı ortalama olarak 6,06±2.63 mm’dir. Lateral boyun lenf nodu metastazı ve kapsüler invazyonu olan hastalardaki tiroid stimüle edici hormon süpresyonda iken tiroglobulin değerleri daha yüksek saptanmıştır. Kapsüler invazyonu olan hastalardaki total boyun lenf nodu metastazı oranı daha yüksek bulunmuştur. Anti-tiroid peroksidaz antikoru değerinin, lateral boyun lenf nodu metastazı olmayan Tiroid papiller mikrokarsinomlu hastalarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Papiller tiroid mikrokarsinomlu hastalarda, tiroid stimüle edici hormon süpresyonda iken tiroglobulin değerleri ve kapsüler invazyon boyun lenf nodu metastazı için önemli birer risk faktörü oluşturmaktadır.