ORIGINAL ARTICLE

Aetiology of Spontaneous Hypoglycaemia in a South African Hospital
Bir Güney Afrika Hastanesinde Spontan Hipogliseminin Etiyolojisi
Received Date : 24 Oct 2016
Accepted Date : 27 Mar 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56542 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:42-46
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: To determine the etiology of spontaneous hypoglycaemia at admissions in Nelson Mandela Central Hospital, Mthatha, Eastern Cape, South Africa. Material and Method: A retrospective review of medical records for the patients admitted with spontaneous hypoglycaemia from January 2008 till December 2015 was carried out. The medical records of patients with blood glucose levels <2.5 mmol/L were reviewed for age, gender, relevant medications, alcohol history, retroviral status, blood glucose, plasma insulin, C-peptide, ketone, cortisol, IGF-1 level, liver and kidney function, and documented etiology of hypoglycaemia. Results: There were 26 patients (65.4% females) with the mean age of 39.6±22.3 years (range 13−95 years). The mean blood glucose levels during hypoglycemic episodes were 1.6±0.6 mmol/L (range 0.5–2.9 mmol/L). Half of the patients (n=13/26) were retroviral positive. Hypoglycemia was associated with the elevated or inappropriately normal plasma insulin levels in 35.3% subjects and with the suppressed plasma insulin levels in 64.7% of cases. Eight cases of spontaneous hypoglycemia were pregnancy related. All pregnancy related cases of hypoglycemia were noted in retroviral positive subjects. The main cause for hypoglycemia was hypocortisolism. Discussion: The admissions in the case of spontaneous hypoglycemia were mainly due to hypocortisolism. All pregnant and postpartum patients with spontaneous hypoglycemia were retroviral positive.
ÖZET
Amaç: Nelson Mandela Merkez Hastanesine, Mthatha, Doğu Cape, Güney Afrika, spontan hipoglisemi müracaatlarının etiyolojisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008’den Aralık 2015’e kadar spontan hipoglisemi nedeniyle müracaat eden hastaların medikal kayıtlarının retrospektif gözden geçirilmesidir. Kan glukozu <2,5 mmol/L altında olan hastaların medikal kayıtları yaş, cinsiyet, ilgili ilaçlar, alkol hikâyesi, retroviral durumu, kan glukozu, plazma insülin, C-peptit, keton, kortizol, IGF-1 düzeyi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları ve belgelenmiş hipoglisemi etiyolojisi yönünden gözden geçirilmiştir. Bulgular: Toplam 26 hastanın (%65,4 kadın) ortalama yaşı 39,6±22,3 yıl ve yaş aralığı 13 ile 95 arasındadır. Ortalama kan glukoz düzeyleri hipoglisemi atakları esnasında 1,6±0,6 mmol/L ve 0,5-2,9 mmol/L aralığındadır. Hastaların yarısı (n=13/26) retroviral pozitiftir. Hipoglisemi, hastaların %35,3’ünde yükselmiş veya uygunsuz olarak normal plazma insülin düzeyleriyle ve %64,7’sinde baskılanmış plazma insülin düzeyleriyle ilişkilidir. Sekiz spontan hipoglisemi olgusu gebelikle ilişkilidir. Tüm gebelikle ilişkili hipoglisemi olguları retroviral pozitif hastalardadır. Hipogliseminin esas nedeni hipokortizolizmdir. Tartışma: Spontan hipoglisemi müracaatları esas olarak hipokortizolizme bağlıdır. Hipoglisemili tüm gebe ve postpartum hastalar retroviral pozitiftir.