ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Addison’s Disease Patient Presenting with Cushing’s Syndrome Findings
Cushing Sendrom Bulguları ile Prezente olan Addison Hastası
Doi: 10.4274/Tjem.2235 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

A 24-year-old man with Addison’s disease, who was receiving replacement therapy with prednisolone, was admitted to our hospital due to findings of both hypocortisolism and hypercortisolism. Plasma adrenocorticotropic hormone (ACTH) was found to be high during and after withdrawal of prednisolone therapy. ACTH was not suppressed with 2 mg or 8 mg of dexamethasone. Gadolinium-diethylene triamine penta-acetic acid (Gd-DTPA)-enhanced magnetic resonance imaging of the pituitary showed hyperplasia or adenoma. Pituitary hyperplasia or adenoma with high ACTH level was considered to be the result of the insufficient therapy. The combination of hydrocortisone and bedtime dexamethasone reduced plasma ACTH levels and improved imaging findings. Since a reliable biomarker for monitoring the adequacy of replacement therapy has not yet been identified and current glucocorticoid replacement regimens do not mimic normal diurnal biorhythm of cortisol, some patients may require different glucocorticoid replacement regimens or formulas. Turk Jem 2013; 17: 15-8

ÖZET

24 yaşında Addison hastalığı olan prednizolon ile replasman tedavisi alan bir erkek hasta hem hipokortizolizm hem de hiperkortizolizm bulguları ile hastaneye başvurdu. Plazma adrenokortikotrofik hormon (ACTH) prednizolon tedavisi altında ve tedavi kesildikten sonra yüksekti. ACTH 2 ve 8 mg deksamethazon ile baskılanmadı. Gadolinum-dietilen-triamin pentaasetik asid (Gd-DTPA) ile çoğaltılmış hipofizin magnetik rezonans ile görüntülemesinde hiperplazi veya adenom saptandı. Yüksek ACTH ile beraber pitüiter hiperplazi veya adenom, yetersiz tedavinin sonucu olarak düşünüldü. Hidrokortizon ve uyku zamanı deksametazon kombinasyonu plazma ACTH düzeyini düşürdü ve görüntüleme bulgularını düzeltti. Replasman tedavi yeterliliğini kontrol için güvenilir biyo belirteç henüz tanımlanmadığı ve şu anki replasman rejimleri kortizolün normal diurnal biyoritmini taklit etmediği için, bazı hastalar farklı glukokortikoid replasman rejimlerine veya formulasyonlara ihtiyaç duyabilir. Türk Jem 2013; 17: 15-8