ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Acute Monocytic Leukemia with Pituitary Involvement: A Case Report
Hipofiz Tutulumu ile Seyreden Akut Monositik Lösemi Olgusu
Received Date : 14 May 2014
Accepted Date : 18 Oct 2014
Doi: 10.4274/tjem.2602 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Central nervous system involvement is rare in acute myeloid leukemia (AML) cases. Pituitary involvement seems much more rarely with unknown frequency. A 29-year-old male patient was admitted to our clinic with the complaints of visual disturbance and poor performance status. His medical history revealed AML- M5 diagnosed five years ago and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation performed in 2010. During follow-up in remission, his complaints had begun. In our clinic, the patient was diagnosed with AML M5 relapse associated with panhypopituitarism and central diabetes insipidus. Chemoradiotherapy was initiated immediately and hormone replacement therapy started due to hypopituitarism. His complaints partially resolved. He is still being followed up with intermittent intrathecal and systemic chemotherapy. Although rare, leukemic infiltration of the pituitary gland should be evaluated in leukemic patients with visual disturbance, hypopituitarism or central diabetes insipidus. Turk Jem 2015; 19: 69-71

ÖZET

Akut myeloid lösemide (AML) santral sinir sistemi tutulumu nadirdir. Hipofizer tutulum sıklığı bilinmemekle birlikte çok daha nadirdir. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta genel durum bozukluğu ve görmede bozulma şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Beş yıl önce AML- M5 tanısı konmuş ve 2010 yılında allojenik kök hücre nakli uygulanmıştı. Remisyonda takip edilirken bu şikayetleri başlamıştı. Hastaya AML-M5 nüksüne bağlı panhipopituitarizm ve santral diabetes insipitus tanısı kondu. Hemen kemoredyoterapi başlandı ve hipofiz yetmezliğine yönelik replasman tedavisi başlandı. Şikayetlerinde kısmi gerileme oldu. Hasta halen aralıklı olarak intratekal ve sistemik kemoterapi ile takip edilmektedir. Nadir görülmesine rağmen lösemi tanısı olan bir hastada görme bozukluğu hipofizer yetmezlik ve santral diabetes insipitus saptanırsa hipofizer lösemik infiltrasyon araştırılmalıdır.  Turk Jem 2015; 19: 69-71